ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا عبدالشاه نژاد، حسن خسروی، علی اکبر نظری سامانی، غلامرضا زهتابیان، امیر علم بیگی، (1399). تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار بر مبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوبغرب کشور)، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، 33. magiran.com/p2107518
M. Abdolshahnejad, H. Khosravi, A.A. Nazari Samani, G.R. Zehtabian, A. Alambaigi, (2020). Determining the Conceptual Framework of Dust Risk Based on Evaluating Resilience (Case Study: Southwest of Iran), Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), 33. magiran.com/p2107518
مهسا عبدالشاه نژاد، حسن خسروی، علی اکبر نظری سامانی، غلامرضا زهتابیان، امیر علم بیگی، تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار بر مبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوبغرب کشور). مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1399؛ 5(1): 33. magiran.com/p2107518
M. Abdolshahnejad, H. Khosravi, A.A. Nazari Samani, G.R. Zehtabian, A. Alambaigi, Determining the Conceptual Framework of Dust Risk Based on Evaluating Resilience (Case Study: Southwest of Iran), Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2020; 5(1): 33. magiran.com/p2107518
مهسا عبدالشاه نژاد، حسن خسروی، علی اکبر نظری سامانی، غلامرضا زهتابیان، امیر علم بیگی، "تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار بر مبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوبغرب کشور)"، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 5، شماره 1 (1399): 33. magiran.com/p2107518
M. Abdolshahnejad, H. Khosravi, A.A. Nazari Samani, G.R. Zehtabian, A. Alambaigi, "Determining the Conceptual Framework of Dust Risk Based on Evaluating Resilience (Case Study: Southwest of Iran)", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 5, no.1 (2020): 33. magiran.com/p2107518
مهسا عبدالشاه نژاد، حسن خسروی، علی اکبر نظری سامانی، غلامرضا زهتابیان، امیر علم بیگی، (1399). 'تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار بر مبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوبغرب کشور)'، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، صص.33. magiran.com/p2107518
M. Abdolshahnejad, H. Khosravi, A.A. Nazari Samani, G.R. Zehtabian, A. Alambaigi, (2020). 'Determining the Conceptual Framework of Dust Risk Based on Evaluating Resilience (Case Study: Southwest of Iran)', Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), pp.33. magiran.com/p2107518
مهسا عبدالشاه نژاد؛ حسن خسروی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ امیر علم بیگی. "تعیین چارچوب مفهومی ریسک گرد و غبار بر مبنای سنجش تاب آوری (بررسی موردی: جنوبغرب کشور)". مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5 ،1 ، 1399، 33. magiran.com/p2107518
M. Abdolshahnejad; H. Khosravi; A.A. Nazari Samani; G.R. Zehtabian; A. Alambaigi. "Determining the Conceptual Framework of Dust Risk Based on Evaluating Resilience (Case Study: Southwest of Iran)", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5, 1, 2020, 33. magiran.com/p2107518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال