ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور امیدی، سیدعلی پیغمبری، عبدالمجید رضایی، علیرضا کوچکی، داریوش مظاهری، مصطفی ولی زاده، بهمن یزدی صمدی، (1399). رزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، 45. magiran.com/p2107538
M. Omidi, S.A. Peighambari, A. Rezaei, A.R. Koocheki, D. MazaheriM. Valizadeh, B. Yazdi Samadi, (2020). Evaluation of Iranian Scientific Journals in the Discipline of Agronomy and Plant Breeding, Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), 45. magiran.com/p2107538
منصور امیدی، سیدعلی پیغمبری، عبدالمجید رضایی، علیرضا کوچکی، داریوش مظاهری، مصطفی ولی زاده، بهمن یزدی صمدی، رزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1399؛ 5(1): 45. magiran.com/p2107538
M. Omidi, S.A. Peighambari, A. Rezaei, A.R. Koocheki, D. MazaheriM. Valizadeh, B. Yazdi Samadi, Evaluation of Iranian Scientific Journals in the Discipline of Agronomy and Plant Breeding, Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2020; 5(1): 45. magiran.com/p2107538
منصور امیدی، سیدعلی پیغمبری، عبدالمجید رضایی، علیرضا کوچکی، داریوش مظاهری، مصطفی ولی زاده، بهمن یزدی صمدی، "رزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران"، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 5، شماره 1 (1399): 45. magiran.com/p2107538
M. Omidi, S.A. Peighambari, A. Rezaei, A.R. Koocheki, D. MazaheriM. Valizadeh, B. Yazdi Samadi, "Evaluation of Iranian Scientific Journals in the Discipline of Agronomy and Plant Breeding", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 5, no.1 (2020): 45. magiran.com/p2107538
منصور امیدی، سیدعلی پیغمبری، عبدالمجید رضایی، علیرضا کوچکی، داریوش مظاهری، مصطفی ولی زاده، بهمن یزدی صمدی، (1399). 'رزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران'، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، صص.45. magiran.com/p2107538
M. Omidi, S.A. Peighambari, A. Rezaei, A.R. Koocheki, D. MazaheriM. Valizadeh, B. Yazdi Samadi, (2020). 'Evaluation of Iranian Scientific Journals in the Discipline of Agronomy and Plant Breeding', Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), pp.45. magiran.com/p2107538
منصور امیدی؛ سیدعلی پیغمبری؛ عبدالمجید رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ داریوش مظاهری؛ مصطفی ولی زاده؛ بهمن یزدی صمدی. "رزیابی کیفی مجله های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران". مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5 ،1 ، 1399، 45. magiran.com/p2107538
M. Omidi; S.A. Peighambari; A. Rezaei; A.R. Koocheki; D. MazaheriM. Valizadeh; B. Yazdi Samadi. "Evaluation of Iranian Scientific Journals in the Discipline of Agronomy and Plant Breeding", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5, 1, 2020, 45. magiran.com/p2107538
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال