ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور زیبایی، احسان حشتمی رفسنجانی، آذر شیخ زین الدین، (1399). ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، 65. magiran.com/p2107549
M. Zibaie, E. Heshmati Rafsanjani, A. Sheikhzeinoddin, (2020). Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III, Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), 65. magiran.com/p2107549
منصور زیبایی، احسان حشتمی رفسنجانی، آذر شیخ زین الدین، ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1399؛ 5(1): 65. magiran.com/p2107549
M. Zibaie, E. Heshmati Rafsanjani, A. Sheikhzeinoddin, Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III, Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2020; 5(1): 65. magiran.com/p2107549
منصور زیبایی، احسان حشتمی رفسنجانی، آذر شیخ زین الدین، "ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3"، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 5، شماره 1 (1399): 65. magiran.com/p2107549
M. Zibaie, E. Heshmati Rafsanjani, A. Sheikhzeinoddin, "Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 5, no.1 (2020): 65. magiran.com/p2107549
منصور زیبایی، احسان حشتمی رفسنجانی، آذر شیخ زین الدین، (1399). 'ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3'، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، صص.65. magiran.com/p2107549
M. Zibaie, E. Heshmati Rafsanjani, A. Sheikhzeinoddin, (2020). 'Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III', Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), pp.65. magiran.com/p2107549
منصور زیبایی؛ احسان حشتمی رفسنجانی؛ آذر شیخ زین الدین. "ارزیابی راهبردهای تولید و صادرات پسته استان کرمان با بهره گیری از روش سلسله مراتبی فازی و الکتره 3". مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5 ،1 ، 1399، 65. magiran.com/p2107549
M. Zibaie; E. Heshmati Rafsanjani; A. Sheikhzeinoddin. "Evaluation of Export and Production Strategies of Pistachio in Kerman Province Applying Fuzzy AHP and Electre III", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5, 1, 2020, 65. magiran.com/p2107549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال