ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا مستوفی زاده قلم فرسا، فاطمه سلمانی نژاد، (1399). ردیابی زودهنگام تهاجم قارچهای بیمارگر گیاهی در زیست بوم های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تاکید بر گونه های .Phytophth، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، 81. magiran.com/p2107550
R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, F. Salmaninezh, (2020). Early Detection of Fungal Plant Pathogen Invasions in Natural Ecosystems Based on Bridge-Head Effect with the Emphasis on Phytophthora Species, Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), 81. magiran.com/p2107550
رضا مستوفی زاده قلم فرسا، فاطمه سلمانی نژاد، ردیابی زودهنگام تهاجم قارچهای بیمارگر گیاهی در زیست بوم های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تاکید بر گونه های .Phytophth. مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 1399؛ 5(1): 81. magiran.com/p2107550
R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, F. Salmaninezh, Early Detection of Fungal Plant Pathogen Invasions in Natural Ecosystems Based on Bridge-Head Effect with the Emphasis on Phytophthora Species, Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2020; 5(1): 81. magiran.com/p2107550
رضا مستوفی زاده قلم فرسا، فاطمه سلمانی نژاد، "ردیابی زودهنگام تهاجم قارچهای بیمارگر گیاهی در زیست بوم های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تاکید بر گونه های .Phytophth"، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 5، شماره 1 (1399): 81. magiran.com/p2107550
R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, F. Salmaninezh, "Early Detection of Fungal Plant Pathogen Invasions in Natural Ecosystems Based on Bridge-Head Effect with the Emphasis on Phytophthora Species", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 5, no.1 (2020): 81. magiran.com/p2107550
رضا مستوفی زاده قلم فرسا، فاطمه سلمانی نژاد، (1399). 'ردیابی زودهنگام تهاجم قارچهای بیمارگر گیاهی در زیست بوم های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تاکید بر گونه های .Phytophth'، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5(1)، صص.81. magiran.com/p2107550
R. Mostowfizadeh, Ghalamfarsa, F. Salmaninezh, (2020). 'Early Detection of Fungal Plant Pathogen Invasions in Natural Ecosystems Based on Bridge-Head Effect with the Emphasis on Phytophthora Species', Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5(1), pp.81. magiran.com/p2107550
رضا مستوفی زاده قلم فرسا؛ فاطمه سلمانی نژاد. "ردیابی زودهنگام تهاجم قارچهای بیمارگر گیاهی در زیست بوم های طبیعی بر اساس اثر پایگاهی با تاکید بر گونه های .Phytophth". مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 5 ،1 ، 1399، 81. magiran.com/p2107550
R. Mostowfizadeh; Ghalamfarsa; F. Salmaninezh. "Early Detection of Fungal Plant Pathogen Invasions in Natural Ecosystems Based on Bridge-Head Effect with the Emphasis on Phytophthora Species", Strategic Research Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 5, 1, 2020, 81. magiran.com/p2107550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال