ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا نواح، سارا رشیدی، ایوب رستمی، (1398). بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان 18 تا 30 سال شهر اهواز)، نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 8(2)، 391-421. magiran.com/p2107643
AbdulReza Navah, Sarah Rashidi, Ayoub Rostami, (2020). The Effect of Virtual Social Networks on Youth Social Identity (Case Study: 18-30 Year Old Youth in Ahwaz), , 8(2), 391-421. magiran.com/p2107643
عبدالرضا نواح، سارا رشیدی، ایوب رستمی، بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان 18 تا 30 سال شهر اهواز). نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 1398؛ 8(2): 391-421. magiran.com/p2107643
AbdulReza Navah, Sarah Rashidi, Ayoub Rostami, The Effect of Virtual Social Networks on Youth Social Identity (Case Study: 18-30 Year Old Youth in Ahwaz), , 2020; 8(2): 391-421. magiran.com/p2107643
عبدالرضا نواح، سارا رشیدی، ایوب رستمی، "بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان 18 تا 30 سال شهر اهواز)"، نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 8، شماره 2 (1398): 391-421. magiran.com/p2107643
AbdulReza Navah, Sarah Rashidi, Ayoub Rostami, "The Effect of Virtual Social Networks on Youth Social Identity (Case Study: 18-30 Year Old Youth in Ahwaz)", 8, no.2 (2020): 391-421. magiran.com/p2107643
عبدالرضا نواح، سارا رشیدی، ایوب رستمی، (1398). 'بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان 18 تا 30 سال شهر اهواز)'، نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 8(2)، صص.391-421. magiran.com/p2107643
AbdulReza Navah, Sarah Rashidi, Ayoub Rostami, (2020). 'The Effect of Virtual Social Networks on Youth Social Identity (Case Study: 18-30 Year Old Youth in Ahwaz)', , 8(2), pp.391-421. magiran.com/p2107643
عبدالرضا نواح؛ سارا رشیدی؛ ایوب رستمی. "بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان 18 تا 30 سال شهر اهواز)". نشریه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، 8 ،2 ، 1398، 391-421. magiran.com/p2107643
AbdulReza Navah; Sarah Rashidi; Ayoub Rostami. "The Effect of Virtual Social Networks on Youth Social Identity (Case Study: 18-30 Year Old Youth in Ahwaz)", , 8, 2, 2020, 391-421. magiran.com/p2107643
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال