ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر حیدری، پریسا محمد حسینی، (1398). تحلیل ارتباط میان مولفه های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه ای تاریخی در تبریز، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، 76-95. magiran.com/p2107746
Aliakbar Heidari , Parisa Mohammad Hosseini, (2020). Analysis of the Relationship between the Components of Culture and the Dimensions of the Built Environment Case Study: An Historic House in Tabriz, Architectural Thought, 3(6), 76-95. magiran.com/p2107746
علی اکبر حیدری، پریسا محمد حسینی، تحلیل ارتباط میان مولفه های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه ای تاریخی در تبریز. نشریه اندیشه معماری، 1398؛ 3(6): 76-95. magiran.com/p2107746
Aliakbar Heidari , Parisa Mohammad Hosseini, Analysis of the Relationship between the Components of Culture and the Dimensions of the Built Environment Case Study: An Historic House in Tabriz, Architectural Thought, 2020; 3(6): 76-95. magiran.com/p2107746
علی اکبر حیدری، پریسا محمد حسینی، "تحلیل ارتباط میان مولفه های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه ای تاریخی در تبریز"، نشریه اندیشه معماری 3، شماره 6 (1398): 76-95. magiran.com/p2107746
Aliakbar Heidari , Parisa Mohammad Hosseini, "Analysis of the Relationship between the Components of Culture and the Dimensions of the Built Environment Case Study: An Historic House in Tabriz", Architectural Thought 3, no.6 (2020): 76-95. magiran.com/p2107746
علی اکبر حیدری، پریسا محمد حسینی، (1398). 'تحلیل ارتباط میان مولفه های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه ای تاریخی در تبریز'، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، صص.76-95. magiran.com/p2107746
Aliakbar Heidari , Parisa Mohammad Hosseini, (2020). 'Analysis of the Relationship between the Components of Culture and the Dimensions of the Built Environment Case Study: An Historic House in Tabriz', Architectural Thought, 3(6), pp.76-95. magiran.com/p2107746
علی اکبر حیدری؛ پریسا محمد حسینی. "تحلیل ارتباط میان مولفه های فرهنگ و ابعاد محیط مصنوع نمونه موردی: خانه ای تاریخی در تبریز". نشریه اندیشه معماری، 3 ،6 ، 1398، 76-95. magiran.com/p2107746
Aliakbar Heidari ; Parisa Mohammad Hosseini. "Analysis of the Relationship between the Components of Culture and the Dimensions of the Built Environment Case Study: An Historic House in Tabriz", Architectural Thought, 3, 6, 2020, 76-95. magiran.com/p2107746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال