ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف گرجی مهلبانی، نگار صادقی، (1398). بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، 110-125. magiran.com/p2107748
Yousef Gorji Mahlabani , Negar Sadeghi, (2020). Surveying Level of Satisfaction of Graduate Students in Architectural Attitudes Compared to Students in 5th Superior Architecture University of Iran, Architectural Thought, 3(6), 110-125. magiran.com/p2107748
یوسف گرجی مهلبانی، نگار صادقی، بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران. نشریه اندیشه معماری، 1398؛ 3(6): 110-125. magiran.com/p2107748
Yousef Gorji Mahlabani , Negar Sadeghi, Surveying Level of Satisfaction of Graduate Students in Architectural Attitudes Compared to Students in 5th Superior Architecture University of Iran, Architectural Thought, 2020; 3(6): 110-125. magiran.com/p2107748
یوسف گرجی مهلبانی، نگار صادقی، "بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران"، نشریه اندیشه معماری 3، شماره 6 (1398): 110-125. magiran.com/p2107748
Yousef Gorji Mahlabani , Negar Sadeghi, "Surveying Level of Satisfaction of Graduate Students in Architectural Attitudes Compared to Students in 5th Superior Architecture University of Iran", Architectural Thought 3, no.6 (2020): 110-125. magiran.com/p2107748
یوسف گرجی مهلبانی، نگار صادقی، (1398). 'بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران'، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، صص.110-125. magiran.com/p2107748
Yousef Gorji Mahlabani , Negar Sadeghi, (2020). 'Surveying Level of Satisfaction of Graduate Students in Architectural Attitudes Compared to Students in 5th Superior Architecture University of Iran', Architectural Thought, 3(6), pp.110-125. magiran.com/p2107748
یوسف گرجی مهلبانی؛ نگار صادقی. "بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی گرایش های معماری در قیاس با دانشجویان 5دانشگاه برتر معماری ایران". نشریه اندیشه معماری، 3 ،6 ، 1398، 110-125. magiran.com/p2107748
Yousef Gorji Mahlabani ; Negar Sadeghi. "Surveying Level of Satisfaction of Graduate Students in Architectural Attitudes Compared to Students in 5th Superior Architecture University of Iran", Architectural Thought, 3, 6, 2020, 110-125. magiran.com/p2107748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال