ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال الدین مهدی نژاد، رعنا نجاری، (1398). ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، 144-159. magiran.com/p2107750
Jamaloddin Mahdinezhad, Rana Najjari , (2020). Evaluation of the Transition of the Physical Structure in the Traditional Bazaar Based on the Urban space, Case Study: Tabriz Bazaar, Architectural Thought, 3(6), 144-159. magiran.com/p2107750
جمال الدین مهدی نژاد، رعنا نجاری، ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز. نشریه اندیشه معماری، 1398؛ 3(6): 144-159. magiran.com/p2107750
Jamaloddin Mahdinezhad, Rana Najjari , Evaluation of the Transition of the Physical Structure in the Traditional Bazaar Based on the Urban space, Case Study: Tabriz Bazaar, Architectural Thought, 2020; 3(6): 144-159. magiran.com/p2107750
جمال الدین مهدی نژاد، رعنا نجاری، "ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز"، نشریه اندیشه معماری 3، شماره 6 (1398): 144-159. magiran.com/p2107750
Jamaloddin Mahdinezhad, Rana Najjari , "Evaluation of the Transition of the Physical Structure in the Traditional Bazaar Based on the Urban space, Case Study: Tabriz Bazaar", Architectural Thought 3, no.6 (2020): 144-159. magiran.com/p2107750
جمال الدین مهدی نژاد، رعنا نجاری، (1398). 'ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز'، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، صص.144-159. magiran.com/p2107750
Jamaloddin Mahdinezhad, Rana Najjari , (2020). 'Evaluation of the Transition of the Physical Structure in the Traditional Bazaar Based on the Urban space, Case Study: Tabriz Bazaar', Architectural Thought, 3(6), pp.144-159. magiran.com/p2107750
جمال الدین مهدی نژاد؛ رعنا نجاری. "ارزیابی تحولات ساختار کالبدی بازار های سنتی مبتنی برنقش بازار در فضای شهری نمونه موردی: بازار تبریز". نشریه اندیشه معماری، 3 ،6 ، 1398، 144-159. magiran.com/p2107750
Jamaloddin Mahdinezhad; Rana Najjari . "Evaluation of the Transition of the Physical Structure in the Traditional Bazaar Based on the Urban space, Case Study: Tabriz Bazaar", Architectural Thought, 3, 6, 2020, 144-159. magiran.com/p2107750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال