ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش پسران، شهاب کریمی نیا، الهام ناظمی، شیرین طغیانی، (1398). بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا (نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز)، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، 160-174. magiran.com/p2107751
Arash Pesaran , Shahab Kariminia, Elham Nazemi, Shirin Toghyani, (2020). Recognizing Module's Role in Traditional Houses Design in term of passive Cooling (Case Study: Traditional Houses of ghajar in Shiraz), Architectural Thought, 3(6), 160-174. magiran.com/p2107751
آرش پسران، شهاب کریمی نیا، الهام ناظمی، شیرین طغیانی، بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا (نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز). نشریه اندیشه معماری، 1398؛ 3(6): 160-174. magiran.com/p2107751
Arash Pesaran , Shahab Kariminia, Elham Nazemi, Shirin Toghyani, Recognizing Module's Role in Traditional Houses Design in term of passive Cooling (Case Study: Traditional Houses of ghajar in Shiraz), Architectural Thought, 2020; 3(6): 160-174. magiran.com/p2107751
آرش پسران، شهاب کریمی نیا، الهام ناظمی، شیرین طغیانی، "بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا (نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز)"، نشریه اندیشه معماری 3، شماره 6 (1398): 160-174. magiran.com/p2107751
Arash Pesaran , Shahab Kariminia, Elham Nazemi, Shirin Toghyani, "Recognizing Module's Role in Traditional Houses Design in term of passive Cooling (Case Study: Traditional Houses of ghajar in Shiraz)", Architectural Thought 3, no.6 (2020): 160-174. magiran.com/p2107751
آرش پسران، شهاب کریمی نیا، الهام ناظمی، شیرین طغیانی، (1398). 'بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا (نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز)'، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، صص.160-174. magiran.com/p2107751
Arash Pesaran , Shahab Kariminia, Elham Nazemi, Shirin Toghyani, (2020). 'Recognizing Module's Role in Traditional Houses Design in term of passive Cooling (Case Study: Traditional Houses of ghajar in Shiraz)', Architectural Thought, 3(6), pp.160-174. magiran.com/p2107751
آرش پسران؛ شهاب کریمی نیا؛ الهام ناظمی؛ شیرین طغیانی. "بازشناسی نقش پیمون در طراحی خانه های سنتی از منظر سرمایش ایستا (نمونه موردی: خانه های قجری شهر شیراز)". نشریه اندیشه معماری، 3 ،6 ، 1398، 160-174. magiran.com/p2107751
Arash Pesaran ; Shahab Kariminia; Elham Nazemi; Shirin Toghyani. "Recognizing Module's Role in Traditional Houses Design in term of passive Cooling (Case Study: Traditional Houses of ghajar in Shiraz)", Architectural Thought, 3, 6, 2020, 160-174. magiran.com/p2107751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال