ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام رشیدزاده، ارسلان طهماسبی، فواد حبیبی، (1398). فضای معماری در سیطره سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریه تولید فضای لوفور، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، 204-220. magiran.com/p2107754
Elham Rashidzadeh, Arsalan Tahmasbi , Foad Habibi, (2020). Architectural Space Dominated by Capital:An Analaysis of the Formation of Architectural Space Based on Lefebvre's Production of Space Theory, Architectural Thought, 3(6), 204-220. magiran.com/p2107754
الهام رشیدزاده، ارسلان طهماسبی، فواد حبیبی، فضای معماری در سیطره سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریه تولید فضای لوفور. نشریه اندیشه معماری، 1398؛ 3(6): 204-220. magiran.com/p2107754
Elham Rashidzadeh, Arsalan Tahmasbi , Foad Habibi, Architectural Space Dominated by Capital:An Analaysis of the Formation of Architectural Space Based on Lefebvre's Production of Space Theory, Architectural Thought, 2020; 3(6): 204-220. magiran.com/p2107754
الهام رشیدزاده، ارسلان طهماسبی، فواد حبیبی، "فضای معماری در سیطره سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریه تولید فضای لوفور"، نشریه اندیشه معماری 3، شماره 6 (1398): 204-220. magiran.com/p2107754
Elham Rashidzadeh, Arsalan Tahmasbi , Foad Habibi, "Architectural Space Dominated by Capital:An Analaysis of the Formation of Architectural Space Based on Lefebvre's Production of Space Theory", Architectural Thought 3, no.6 (2020): 204-220. magiran.com/p2107754
الهام رشیدزاده، ارسلان طهماسبی، فواد حبیبی، (1398). 'فضای معماری در سیطره سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریه تولید فضای لوفور'، نشریه اندیشه معماری، 3(6)، صص.204-220. magiran.com/p2107754
Elham Rashidzadeh, Arsalan Tahmasbi , Foad Habibi, (2020). 'Architectural Space Dominated by Capital:An Analaysis of the Formation of Architectural Space Based on Lefebvre's Production of Space Theory', Architectural Thought, 3(6), pp.204-220. magiran.com/p2107754
الهام رشیدزاده؛ ارسلان طهماسبی؛ فواد حبیبی. "فضای معماری در سیطره سرمایه: واکاوی شکل‏ گیری فضای معماری از دیدگاه نظریه تولید فضای لوفور". نشریه اندیشه معماری، 3 ،6 ، 1398، 204-220. magiran.com/p2107754
Elham Rashidzadeh; Arsalan Tahmasbi ; Foad Habibi. "Architectural Space Dominated by Capital:An Analaysis of the Formation of Architectural Space Based on Lefebvre's Production of Space Theory", Architectural Thought, 3, 6, 2020, 204-220. magiran.com/p2107754
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال