ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا رضالو، یحیی آیرملو، کریم حاجی زاده باستانی، بهروز افخمی، (1398). واکاوی جامعه شناختی نماد دایره در ساختارهای تدفینی عصرآهن مطالعه موردی گورستان های حوزه ی رود مشگین چایی، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(2)، 87-116. magiran.com/p2107836
Reza Rezaloo, Yahya Ayremlou, Karim Hajizadeh Bastani, Behrouz Afkhami, (2020). Sociological analysis of the circle symbol in the Funerary structures of Iron Age; Case study of the Meshgin Chayi basin cemeteries, Social Sciences, 11(2), 87-116. magiran.com/p2107836
رضا رضالو، یحیی آیرملو، کریم حاجی زاده باستانی، بهروز افخمی، واکاوی جامعه شناختی نماد دایره در ساختارهای تدفینی عصرآهن مطالعه موردی گورستان های حوزه ی رود مشگین چایی. نشریه جامعه شناسی تاریخی، 1398؛ 11(2): 87-116. magiran.com/p2107836
Reza Rezaloo, Yahya Ayremlou, Karim Hajizadeh Bastani, Behrouz Afkhami, Sociological analysis of the circle symbol in the Funerary structures of Iron Age; Case study of the Meshgin Chayi basin cemeteries, Social Sciences, 2020; 11(2): 87-116. magiran.com/p2107836
رضا رضالو، یحیی آیرملو، کریم حاجی زاده باستانی، بهروز افخمی، "واکاوی جامعه شناختی نماد دایره در ساختارهای تدفینی عصرآهن مطالعه موردی گورستان های حوزه ی رود مشگین چایی"، نشریه جامعه شناسی تاریخی 11، شماره 2 (1398): 87-116. magiran.com/p2107836
Reza Rezaloo, Yahya Ayremlou, Karim Hajizadeh Bastani, Behrouz Afkhami, "Sociological analysis of the circle symbol in the Funerary structures of Iron Age; Case study of the Meshgin Chayi basin cemeteries", Social Sciences 11, no.2 (2020): 87-116. magiran.com/p2107836
رضا رضالو، یحیی آیرملو، کریم حاجی زاده باستانی، بهروز افخمی، (1398). 'واکاوی جامعه شناختی نماد دایره در ساختارهای تدفینی عصرآهن مطالعه موردی گورستان های حوزه ی رود مشگین چایی'، نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11(2)، صص.87-116. magiran.com/p2107836
Reza Rezaloo, Yahya Ayremlou, Karim Hajizadeh Bastani, Behrouz Afkhami, (2020). 'Sociological analysis of the circle symbol in the Funerary structures of Iron Age; Case study of the Meshgin Chayi basin cemeteries', Social Sciences, 11(2), pp.87-116. magiran.com/p2107836
رضا رضالو؛ یحیی آیرملو؛ کریم حاجی زاده باستانی؛ بهروز افخمی. "واکاوی جامعه شناختی نماد دایره در ساختارهای تدفینی عصرآهن مطالعه موردی گورستان های حوزه ی رود مشگین چایی". نشریه جامعه شناسی تاریخی، 11 ،2 ، 1398، 87-116. magiran.com/p2107836
Reza Rezaloo; Yahya Ayremlou; Karim Hajizadeh Bastani; Behrouz Afkhami. "Sociological analysis of the circle symbol in the Funerary structures of Iron Age; Case study of the Meshgin Chayi basin cemeteries", Social Sciences, 11, 2, 2020, 87-116. magiran.com/p2107836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال