ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا کمری حاجی شوره، محسن یزدانیان، محمدحسن سرایلو، (1398). اثرات تغذیه ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)، مجله پژوهش های پنبه ایران، 7(2)، 1-22. magiran.com/p2108023
Samira Kamari Haji Shooreh, Mohsen Yazdanian , MohammadHassan Sarailoo, (2020). Feeding effects of chitosan on third and fifth instars of the Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae), Iranian Journal of Cotton Researches, 7(2), 1-22. magiran.com/p2108023
سمیرا کمری حاجی شوره، محسن یزدانیان، محمدحسن سرایلو، اثرات تغذیه ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae). مجله پژوهش های پنبه ایران، 1398؛ 7(2): 1-22. magiran.com/p2108023
Samira Kamari Haji Shooreh, Mohsen Yazdanian , MohammadHassan Sarailoo, Feeding effects of chitosan on third and fifth instars of the Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae), Iranian Journal of Cotton Researches, 2020; 7(2): 1-22. magiran.com/p2108023
سمیرا کمری حاجی شوره، محسن یزدانیان، محمدحسن سرایلو، "اثرات تغذیه ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)"، مجله پژوهش های پنبه ایران 7، شماره 2 (1398): 1-22. magiran.com/p2108023
Samira Kamari Haji Shooreh, Mohsen Yazdanian , MohammadHassan Sarailoo, "Feeding effects of chitosan on third and fifth instars of the Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)", Iranian Journal of Cotton Researches 7, no.2 (2020): 1-22. magiran.com/p2108023
سمیرا کمری حاجی شوره، محسن یزدانیان، محمدحسن سرایلو، (1398). 'اثرات تغذیه ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)'، مجله پژوهش های پنبه ایران، 7(2)، صص.1-22. magiran.com/p2108023
Samira Kamari Haji Shooreh, Mohsen Yazdanian , MohammadHassan Sarailoo, (2020). 'Feeding effects of chitosan on third and fifth instars of the Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)', Iranian Journal of Cotton Researches, 7(2), pp.1-22. magiran.com/p2108023
سمیرا کمری حاجی شوره؛ محسن یزدانیان؛ محمدحسن سرایلو. "اثرات تغذیه ای کیتوزان روی لاروهای سنین سوم و پنجم کرم غوزه پنبه، Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)". مجله پژوهش های پنبه ایران، 7 ،2 ، 1398، 1-22. magiran.com/p2108023
Samira Kamari Haji Shooreh; Mohsen Yazdanian ; MohammadHassan Sarailoo. "Feeding effects of chitosan on third and fifth instars of the Cotton bollworm, Helicoverpa armigera (Lep.; Noctuidae)", Iranian Journal of Cotton Researches, 7, 2, 2020, 1-22. magiran.com/p2108023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال