ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آیدین حمیدی، موسی الرضا وفایی تبار، عبادالله بانیانی، فردین خزائی، (1398). ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام و ژنوتیپ های پنبه تار متوسط (Gossypium hirsutum L.) و تاربلند (G. barbadense)، مجله پژوهش های پنبه ایران، 7(2)، 93-114. magiran.com/p2108028
Aidin Hamidi , Musalreza Vafaeetabar, Ebadollah Baniani, Fardin Khazaei, (2020). Evaluation of distinctness, uniformity and stability of some Upland (Gossypium hirsutum L.) and Sea Island (G. barbadense) Cotton cultivars and genotypes morphological characteristics, Iranian Journal of Cotton Researches, 7(2), 93-114. magiran.com/p2108028
آیدین حمیدی، موسی الرضا وفایی تبار، عبادالله بانیانی، فردین خزائی، ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام و ژنوتیپ های پنبه تار متوسط (Gossypium hirsutum L.) و تاربلند (G. barbadense). مجله پژوهش های پنبه ایران، 1398؛ 7(2): 93-114. magiran.com/p2108028
Aidin Hamidi , Musalreza Vafaeetabar, Ebadollah Baniani, Fardin Khazaei, Evaluation of distinctness, uniformity and stability of some Upland (Gossypium hirsutum L.) and Sea Island (G. barbadense) Cotton cultivars and genotypes morphological characteristics, Iranian Journal of Cotton Researches, 2020; 7(2): 93-114. magiran.com/p2108028
آیدین حمیدی، موسی الرضا وفایی تبار، عبادالله بانیانی، فردین خزائی، "ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام و ژنوتیپ های پنبه تار متوسط (Gossypium hirsutum L.) و تاربلند (G. barbadense)"، مجله پژوهش های پنبه ایران 7، شماره 2 (1398): 93-114. magiran.com/p2108028
Aidin Hamidi , Musalreza Vafaeetabar, Ebadollah Baniani, Fardin Khazaei, "Evaluation of distinctness, uniformity and stability of some Upland (Gossypium hirsutum L.) and Sea Island (G. barbadense) Cotton cultivars and genotypes morphological characteristics", Iranian Journal of Cotton Researches 7, no.2 (2020): 93-114. magiran.com/p2108028
آیدین حمیدی، موسی الرضا وفایی تبار، عبادالله بانیانی، فردین خزائی، (1398). 'ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام و ژنوتیپ های پنبه تار متوسط (Gossypium hirsutum L.) و تاربلند (G. barbadense)'، مجله پژوهش های پنبه ایران، 7(2)، صص.93-114. magiran.com/p2108028
Aidin Hamidi , Musalreza Vafaeetabar, Ebadollah Baniani, Fardin Khazaei, (2020). 'Evaluation of distinctness, uniformity and stability of some Upland (Gossypium hirsutum L.) and Sea Island (G. barbadense) Cotton cultivars and genotypes morphological characteristics', Iranian Journal of Cotton Researches, 7(2), pp.93-114. magiran.com/p2108028
آیدین حمیدی؛ موسی الرضا وفایی تبار؛ عبادالله بانیانی؛ فردین خزائی. "ارزیابی تمایز، یکنواختی و پایداری (DUS) خصوصیات ریخت شناختی کیفی برخی ارقام و ژنوتیپ های پنبه تار متوسط (Gossypium hirsutum L.) و تاربلند (G. barbadense)". مجله پژوهش های پنبه ایران، 7 ،2 ، 1398، 93-114. magiran.com/p2108028
Aidin Hamidi ; Musalreza Vafaeetabar; Ebadollah Baniani; Fardin Khazaei. "Evaluation of distinctness, uniformity and stability of some Upland (Gossypium hirsutum L.) and Sea Island (G. barbadense) Cotton cultivars and genotypes morphological characteristics", Iranian Journal of Cotton Researches, 7, 2, 2020, 93-114. magiran.com/p2108028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال