ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
، (1399). بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید در سال تحصیلی 96-9، مجله آینده آموزش پزشکی، 10(1)، 13-18. magiran.com/p2108033
Hasan Amirabadizadeh, Afagh Zarei, Yahya Mohammadi , (2020). Investigating the status of effective components on the evaluation of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its association with the faculties’ demographic characteristics in the academic year 2017-2018, Future of Medical Education Journal, 10(1), 13-18. magiran.com/p2108033
، بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید در سال تحصیلی 96-9. مجله آینده آموزش پزشکی، 1399؛ 10(1): 13-18. magiran.com/p2108033
Hasan Amirabadizadeh, Afagh Zarei, Yahya Mohammadi , Investigating the status of effective components on the evaluation of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its association with the faculties’ demographic characteristics in the academic year 2017-2018, Future of Medical Education Journal, 2020; 10(1): 13-18. magiran.com/p2108033
، "بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید در سال تحصیلی 96-9"، مجله آینده آموزش پزشکی 10، شماره 1 (1399): 13-18. magiran.com/p2108033
Hasan Amirabadizadeh, Afagh Zarei, Yahya Mohammadi , "Investigating the status of effective components on the evaluation of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its association with the faculties’ demographic characteristics in the academic year 2017-2018", Future of Medical Education Journal 10, no.1 (2020): 13-18. magiran.com/p2108033
، (1399). 'بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید در سال تحصیلی 96-9'، مجله آینده آموزش پزشکی، 10(1)، صص.13-18. magiran.com/p2108033
Hasan Amirabadizadeh, Afagh Zarei, Yahya Mohammadi , (2020). 'Investigating the status of effective components on the evaluation of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its association with the faculties’ demographic characteristics in the academic year 2017-2018', Future of Medical Education Journal, 10(1), pp.13-18. magiran.com/p2108033
. "بررسی وضعیت مولفه های موثر بر ارزشیابی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی اساتید در سال تحصیلی 96-9". مجله آینده آموزش پزشکی، 10 ،1 ، 1399، 13-18. magiran.com/p2108033
Hasan Amirabadizadeh; Afagh Zarei; Yahya Mohammadi . "Investigating the status of effective components on the evaluation of faculty members of Birjand University of Medical Sciences and its association with the faculties’ demographic characteristics in the academic year 2017-2018", Future of Medical Education Journal, 10, 1, 2020, 13-18. magiran.com/p2108033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال