ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین مددکار، کبری نوریان، (1398). تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) پس از ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، 500-510. magiran.com/p2108049
Shirin Madadkar, Kobra Noorian, (2020). Effect of Multimedia Education Based on the Family-centered Approach and Telephone Follow-up (Telenursing) on the Quality of Life of Patients with Myocardial Infarction after Discharge, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), 500-510. magiran.com/p2108049
شیرین مددکار، کبری نوریان، تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) پس از ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(4): 500-510. magiran.com/p2108049
Shirin Madadkar, Kobra Noorian, Effect of Multimedia Education Based on the Family-centered Approach and Telephone Follow-up (Telenursing) on the Quality of Life of Patients with Myocardial Infarction after Discharge, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2020; 8(4): 500-510. magiran.com/p2108049
شیرین مددکار، کبری نوریان، "تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) پس از ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 4 (1398): 500-510. magiran.com/p2108049
Shirin Madadkar, Kobra Noorian, "Effect of Multimedia Education Based on the Family-centered Approach and Telephone Follow-up (Telenursing) on the Quality of Life of Patients with Myocardial Infarction after Discharge", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.4 (2020): 500-510. magiran.com/p2108049
شیرین مددکار، کبری نوریان، (1398). 'تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) پس از ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، صص.500-510. magiran.com/p2108049
Shirin Madadkar, Kobra Noorian, (2020). 'Effect of Multimedia Education Based on the Family-centered Approach and Telephone Follow-up (Telenursing) on the Quality of Life of Patients with Myocardial Infarction after Discharge', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), pp.500-510. magiran.com/p2108049
شیرین مددکار؛ کبری نوریان. "تاثیر آموزش چند رسانه ای با رویکرد خانواده محور مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) پس از ترخیص بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،4 ، 1398، 500-510. magiran.com/p2108049
Shirin Madadkar; Kobra Noorian. "Effect of Multimedia Education Based on the Family-centered Approach and Telephone Follow-up (Telenursing) on the Quality of Life of Patients with Myocardial Infarction after Discharge", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 4, 2020, 500-510. magiran.com/p2108049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال