ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه باقری نسامی، اعظم فرجی، ذلیخا فرجی، جمیله مروتی، بنت الهدی عرب، (1398). درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه مروری سیستماتیک، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، 511-525. magiran.com/p2108050
Masoumeh Bageri Nesami, Azam Faraji, Zoleikha Faraji, Jamileh Morovati, Bentol Hoda Arab, (2020). Topical Treatments for Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients: A Systematic Review, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), 511-525. magiran.com/p2108050
معصومه باقری نسامی، اعظم فرجی، ذلیخا فرجی، جمیله مروتی، بنت الهدی عرب، درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه مروری سیستماتیک. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(4): 511-525. magiran.com/p2108050
Masoumeh Bageri Nesami, Azam Faraji, Zoleikha Faraji, Jamileh Morovati, Bentol Hoda Arab, Topical Treatments for Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients: A Systematic Review, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2020; 8(4): 511-525. magiran.com/p2108050
معصومه باقری نسامی، اعظم فرجی، ذلیخا فرجی، جمیله مروتی، بنت الهدی عرب، "درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه مروری سیستماتیک"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 4 (1398): 511-525. magiran.com/p2108050
Masoumeh Bageri Nesami, Azam Faraji, Zoleikha Faraji, Jamileh Morovati, Bentol Hoda Arab, "Topical Treatments for Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients: A Systematic Review", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.4 (2020): 511-525. magiran.com/p2108050
معصومه باقری نسامی، اعظم فرجی، ذلیخا فرجی، جمیله مروتی، بنت الهدی عرب، (1398). 'درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه مروری سیستماتیک'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، صص.511-525. magiran.com/p2108050
Masoumeh Bageri Nesami, Azam Faraji, Zoleikha Faraji, Jamileh Morovati, Bentol Hoda Arab, (2020). 'Topical Treatments for Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients: A Systematic Review', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), pp.511-525. magiran.com/p2108050
معصومه باقری نسامی؛ اعظم فرجی؛ ذلیخا فرجی؛ جمیله مروتی؛ بنت الهدی عرب. "درمان های موضعی خارش بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک مطالعه مروری سیستماتیک". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،4 ، 1398، 511-525. magiran.com/p2108050
Masoumeh Bageri Nesami; Azam Faraji; Zoleikha Faraji; Jamileh Morovati; Bentol Hoda Arab. "Topical Treatments for Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients: A Systematic Review", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 4, 2020, 511-525. magiran.com/p2108050
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال