ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی حاتمی، علی حسن پور، شهریار صالحی، مسعود لطفی زاده، (1398). بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بزنف بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، 526-534. magiran.com/p2108051
Hadi Hatami, Ali Hasanpoor, Shahryar Salehi, Masoud Lotfizadeh, (2020). Investigating the Effect of Intervention Based on Basnef Model on Quality of Life Among Myocardial Infarction Patients, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), 526-534. magiran.com/p2108051
هادی حاتمی، علی حسن پور، شهریار صالحی، مسعود لطفی زاده، بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بزنف بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(4): 526-534. magiran.com/p2108051
Hadi Hatami, Ali Hasanpoor, Shahryar Salehi, Masoud Lotfizadeh, Investigating the Effect of Intervention Based on Basnef Model on Quality of Life Among Myocardial Infarction Patients, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2020; 8(4): 526-534. magiran.com/p2108051
هادی حاتمی، علی حسن پور، شهریار صالحی، مسعود لطفی زاده، "بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بزنف بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 4 (1398): 526-534. magiran.com/p2108051
Hadi Hatami, Ali Hasanpoor, Shahryar Salehi, Masoud Lotfizadeh, "Investigating the Effect of Intervention Based on Basnef Model on Quality of Life Among Myocardial Infarction Patients", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.4 (2020): 526-534. magiran.com/p2108051
هادی حاتمی، علی حسن پور، شهریار صالحی، مسعود لطفی زاده، (1398). 'بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بزنف بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، صص.526-534. magiran.com/p2108051
Hadi Hatami, Ali Hasanpoor, Shahryar Salehi, Masoud Lotfizadeh, (2020). 'Investigating the Effect of Intervention Based on Basnef Model on Quality of Life Among Myocardial Infarction Patients', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), pp.526-534. magiran.com/p2108051
هادی حاتمی؛ علی حسن پور؛ شهریار صالحی؛ مسعود لطفی زاده. "بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بزنف بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته قلبی". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،4 ، 1398، 526-534. magiran.com/p2108051
Hadi Hatami; Ali Hasanpoor; Shahryar Salehi; Masoud Lotfizadeh. "Investigating the Effect of Intervention Based on Basnef Model on Quality of Life Among Myocardial Infarction Patients", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 4, 2020, 526-534. magiran.com/p2108051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال