ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه علی اکبری، رویا تقی زاده، لیلی ربیعی، فاطمه دریس، (1398). قدرت پیشگویی کنندگی ابعاد الگوی ارتقای سلامت پندر بر فعالیت های روزمره زندگی در بیماران فلج نخاعی در شهرکرد، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، 545-552. magiran.com/p2108053
Fateme Aliakbari, Roya Taghizade, Leili Rabiei, (2020). The Predictive Power of the Dimensions of the Pender Health Promotion Model on the Daily Life Activities in Patients with Spinal Cord Injury in Shahrekord, Iran, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), 545-552. magiran.com/p2108053
فاطمه علی اکبری، رویا تقی زاده، لیلی ربیعی، فاطمه دریس، قدرت پیشگویی کنندگی ابعاد الگوی ارتقای سلامت پندر بر فعالیت های روزمره زندگی در بیماران فلج نخاعی در شهرکرد. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(4): 545-552. magiran.com/p2108053
Fateme Aliakbari, Roya Taghizade, Leili Rabiei, The Predictive Power of the Dimensions of the Pender Health Promotion Model on the Daily Life Activities in Patients with Spinal Cord Injury in Shahrekord, Iran, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2020; 8(4): 545-552. magiran.com/p2108053
فاطمه علی اکبری، رویا تقی زاده، لیلی ربیعی، فاطمه دریس، "قدرت پیشگویی کنندگی ابعاد الگوی ارتقای سلامت پندر بر فعالیت های روزمره زندگی در بیماران فلج نخاعی در شهرکرد"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 4 (1398): 545-552. magiran.com/p2108053
Fateme Aliakbari, Roya Taghizade, Leili Rabiei, "The Predictive Power of the Dimensions of the Pender Health Promotion Model on the Daily Life Activities in Patients with Spinal Cord Injury in Shahrekord, Iran", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.4 (2020): 545-552. magiran.com/p2108053
فاطمه علی اکبری، رویا تقی زاده، لیلی ربیعی، فاطمه دریس، (1398). 'قدرت پیشگویی کنندگی ابعاد الگوی ارتقای سلامت پندر بر فعالیت های روزمره زندگی در بیماران فلج نخاعی در شهرکرد'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، صص.545-552. magiran.com/p2108053
Fateme Aliakbari, Roya Taghizade, Leili Rabiei, (2020). 'The Predictive Power of the Dimensions of the Pender Health Promotion Model on the Daily Life Activities in Patients with Spinal Cord Injury in Shahrekord, Iran', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), pp.545-552. magiran.com/p2108053
فاطمه علی اکبری؛ رویا تقی زاده؛ لیلی ربیعی؛ فاطمه دریس. "قدرت پیشگویی کنندگی ابعاد الگوی ارتقای سلامت پندر بر فعالیت های روزمره زندگی در بیماران فلج نخاعی در شهرکرد". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،4 ، 1398، 545-552. magiran.com/p2108053
Fateme Aliakbari; Roya Taghizade; Leili Rabiei. "The Predictive Power of the Dimensions of the Pender Health Promotion Model on the Daily Life Activities in Patients with Spinal Cord Injury in Shahrekord, Iran", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 4, 2020, 545-552. magiran.com/p2108053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال