ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر ترک زاده، نعیمه احمدی پور شیرازی، سمیه مزگی نژاد، (1398). بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، 560-571. magiran.com/p2108055
Jafar Torkzadeh, Naeimeh Ahmadi Pour Shirazi, Somayeh Mezginezhad, (2020). The Correlations of the Value and Cultural Orientations with the Satisfaction of Nurses with the Quality of Work Life in the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (Iran), Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), 560-571. magiran.com/p2108055
جعفر ترک زاده، نعیمه احمدی پور شیرازی، سمیه مزگی نژاد، بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1398؛ 8(4): 560-571. magiran.com/p2108055
Jafar Torkzadeh, Naeimeh Ahmadi Pour Shirazi, Somayeh Mezginezhad, The Correlations of the Value and Cultural Orientations with the Satisfaction of Nurses with the Quality of Work Life in the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (Iran), Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2020; 8(4): 560-571. magiran.com/p2108055
جعفر ترک زاده، نعیمه احمدی پور شیرازی، سمیه مزگی نژاد، "بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 8، شماره 4 (1398): 560-571. magiran.com/p2108055
Jafar Torkzadeh, Naeimeh Ahmadi Pour Shirazi, Somayeh Mezginezhad, "The Correlations of the Value and Cultural Orientations with the Satisfaction of Nurses with the Quality of Work Life in the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (Iran)", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 8, no.4 (2020): 560-571. magiran.com/p2108055
جعفر ترک زاده، نعیمه احمدی پور شیرازی، سمیه مزگی نژاد، (1398). 'بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8(4)، صص.560-571. magiran.com/p2108055
Jafar Torkzadeh, Naeimeh Ahmadi Pour Shirazi, Somayeh Mezginezhad, (2020). 'The Correlations of the Value and Cultural Orientations with the Satisfaction of Nurses with the Quality of Work Life in the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (Iran)', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8(4), pp.560-571. magiran.com/p2108055
جعفر ترک زاده؛ نعیمه احمدی پور شیرازی؛ سمیه مزگی نژاد. "بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 8 ،4 ، 1398، 560-571. magiran.com/p2108055
Jafar Torkzadeh; Naeimeh Ahmadi Pour Shirazi; Somayeh Mezginezhad. "The Correlations of the Value and Cultural Orientations with the Satisfaction of Nurses with the Quality of Work Life in the Hospitals Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences (Iran)", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 8, 4, 2020, 560-571. magiran.com/p2108055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال