ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا سوخته زاری، (1398). بررسی و ارزیابی خدمات و زیرساخت های شهری با رویکرد عدالت فضایی مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، 488-507. magiran.com/p2108284
Sara Soukhtezari, (2019). Review and Evaluation of Urban Services and Infrastructures with the Spatial Justice ApproachCase Study: Districts of Ilam, Geography and Human Relations, 2(3), 488-507. magiran.com/p2108284
سارا سوخته زاری، بررسی و ارزیابی خدمات و زیرساخت های شهری با رویکرد عدالت فضایی مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام. مجله جغرافیا و روابط انسانی، 1398؛ 2(3): 488-507. magiran.com/p2108284
Sara Soukhtezari, Review and Evaluation of Urban Services and Infrastructures with the Spatial Justice ApproachCase Study: Districts of Ilam, Geography and Human Relations, 2019; 2(3): 488-507. magiran.com/p2108284
سارا سوخته زاری، "بررسی و ارزیابی خدمات و زیرساخت های شهری با رویکرد عدالت فضایی مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام"، مجله جغرافیا و روابط انسانی 2، شماره 3 (1398): 488-507. magiran.com/p2108284
Sara Soukhtezari, "Review and Evaluation of Urban Services and Infrastructures with the Spatial Justice ApproachCase Study: Districts of Ilam", Geography and Human Relations 2, no.3 (2019): 488-507. magiran.com/p2108284
سارا سوخته زاری، (1398). 'بررسی و ارزیابی خدمات و زیرساخت های شهری با رویکرد عدالت فضایی مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام'، مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2(3)، صص.488-507. magiran.com/p2108284
Sara Soukhtezari, (2019). 'Review and Evaluation of Urban Services and Infrastructures with the Spatial Justice ApproachCase Study: Districts of Ilam', Geography and Human Relations, 2(3), pp.488-507. magiran.com/p2108284
سارا سوخته زاری. "بررسی و ارزیابی خدمات و زیرساخت های شهری با رویکرد عدالت فضایی مورد مطالعه: نواحی شهر ایلام". مجله جغرافیا و روابط انسانی، 2 ،3 ، 1398، 488-507. magiran.com/p2108284
Sara Soukhtezari. "Review and Evaluation of Urban Services and Infrastructures with the Spatial Justice ApproachCase Study: Districts of Ilam", Geography and Human Relations, 2, 3, 2019, 488-507. magiran.com/p2108284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال