ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد اسکندری، فرهاد صمدیان، رضا نقی ها، مصطفی قادری زفره‎ای، (1398). اثر آروماتراپی با اسانس زنجبیل بر واکنش‏های بی تحرکی تونیک و برخی از متابولیت‏های خونی خروس‎های اخته و غیراخته، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 1-11. magiran.com/p2108425
Mohammad Javad Skandri, Farhad Samadian , Reza Naghiha, Mostafa Ghaderi Zefrehei, (2020). Effects of Aromatherapy with Ginger Essential Oil on Tonic Immobility Reactions and some Blood Metabolites of Caponized and Intact Cockerels, Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 1-11. magiran.com/p2108425
محمد جواد اسکندری، فرهاد صمدیان، رضا نقی ها، مصطفی قادری زفره‎ای، اثر آروماتراپی با اسانس زنجبیل بر واکنش‏های بی تحرکی تونیک و برخی از متابولیت‏های خونی خروس‎های اخته و غیراخته. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 1-11. magiran.com/p2108425
Mohammad Javad Skandri, Farhad Samadian , Reza Naghiha, Mostafa Ghaderi Zefrehei, Effects of Aromatherapy with Ginger Essential Oil on Tonic Immobility Reactions and some Blood Metabolites of Caponized and Intact Cockerels, Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 1-11. magiran.com/p2108425
محمد جواد اسکندری، فرهاد صمدیان، رضا نقی ها، مصطفی قادری زفره‎ای، "اثر آروماتراپی با اسانس زنجبیل بر واکنش‏های بی تحرکی تونیک و برخی از متابولیت‏های خونی خروس‎های اخته و غیراخته"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 1-11. magiran.com/p2108425
Mohammad Javad Skandri, Farhad Samadian , Reza Naghiha, Mostafa Ghaderi Zefrehei, "Effects of Aromatherapy with Ginger Essential Oil on Tonic Immobility Reactions and some Blood Metabolites of Caponized and Intact Cockerels", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 1-11. magiran.com/p2108425
محمد جواد اسکندری، فرهاد صمدیان، رضا نقی ها، مصطفی قادری زفره‎ای، (1398). 'اثر آروماتراپی با اسانس زنجبیل بر واکنش‏های بی تحرکی تونیک و برخی از متابولیت‏های خونی خروس‎های اخته و غیراخته'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.1-11. magiran.com/p2108425
Mohammad Javad Skandri, Farhad Samadian , Reza Naghiha, Mostafa Ghaderi Zefrehei, (2020). 'Effects of Aromatherapy with Ginger Essential Oil on Tonic Immobility Reactions and some Blood Metabolites of Caponized and Intact Cockerels', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.1-11. magiran.com/p2108425
محمد جواد اسکندری؛ فرهاد صمدیان؛ رضا نقی ها؛ مصطفی قادری زفره‎ای. "اثر آروماتراپی با اسانس زنجبیل بر واکنش‏های بی تحرکی تونیک و برخی از متابولیت‏های خونی خروس‎های اخته و غیراخته". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2108425
Mohammad Javad Skandri; Farhad Samadian ; Reza Naghiha; Mostafa Ghaderi Zefrehei. "Effects of Aromatherapy with Ginger Essential Oil on Tonic Immobility Reactions and some Blood Metabolites of Caponized and Intact Cockerels", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 1-11. magiran.com/p2108425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال