ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قدسی، ویدا حجتی، ارمین عطارزاده، بیتا سیفی، (1398). سنجش غلظت های اینترلوکین های3، 5 و 6 در مایع فولیکولی و ارزش تشخیصی آن ها در زنان نابارور با علت ناشناخته، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 35-45. magiran.com/p2108427
Mohmmad Ghodsi, Vida Hojati , Armin Atarzadeh, Bita Saifi, (2020). Assessment Interleukins 3, 5 and 6 Concentration in Follicular Fluid and Their Diagnostic Value in Patients with Unexplained Infertility, Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 35-45. magiran.com/p2108427
محمد قدسی، ویدا حجتی، ارمین عطارزاده، بیتا سیفی، سنجش غلظت های اینترلوکین های3، 5 و 6 در مایع فولیکولی و ارزش تشخیصی آن ها در زنان نابارور با علت ناشناخته. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 35-45. magiran.com/p2108427
Mohmmad Ghodsi, Vida Hojati , Armin Atarzadeh, Bita Saifi, Assessment Interleukins 3, 5 and 6 Concentration in Follicular Fluid and Their Diagnostic Value in Patients with Unexplained Infertility, Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 35-45. magiran.com/p2108427
محمد قدسی، ویدا حجتی، ارمین عطارزاده، بیتا سیفی، "سنجش غلظت های اینترلوکین های3، 5 و 6 در مایع فولیکولی و ارزش تشخیصی آن ها در زنان نابارور با علت ناشناخته"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 35-45. magiran.com/p2108427
Mohmmad Ghodsi, Vida Hojati , Armin Atarzadeh, Bita Saifi, "Assessment Interleukins 3, 5 and 6 Concentration in Follicular Fluid and Their Diagnostic Value in Patients with Unexplained Infertility", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 35-45. magiran.com/p2108427
محمد قدسی، ویدا حجتی، ارمین عطارزاده، بیتا سیفی، (1398). 'سنجش غلظت های اینترلوکین های3، 5 و 6 در مایع فولیکولی و ارزش تشخیصی آن ها در زنان نابارور با علت ناشناخته'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.35-45. magiran.com/p2108427
Mohmmad Ghodsi, Vida Hojati , Armin Atarzadeh, Bita Saifi, (2020). 'Assessment Interleukins 3, 5 and 6 Concentration in Follicular Fluid and Their Diagnostic Value in Patients with Unexplained Infertility', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.35-45. magiran.com/p2108427
محمد قدسی؛ ویدا حجتی؛ ارمین عطارزاده؛ بیتا سیفی. "سنجش غلظت های اینترلوکین های3، 5 و 6 در مایع فولیکولی و ارزش تشخیصی آن ها در زنان نابارور با علت ناشناخته". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 35-45. magiran.com/p2108427
Mohmmad Ghodsi; Vida Hojati ; Armin Atarzadeh; Bita Saifi. "Assessment Interleukins 3, 5 and 6 Concentration in Follicular Fluid and Their Diagnostic Value in Patients with Unexplained Infertility", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 35-45. magiran.com/p2108427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال