ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وهب جعفریان، زهرا بیانی، (1398). بررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک زنان در دوره قاعدگی، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 13-23. magiran.com/p2108428
Vahab Jafarian , Zahra Bayani, (2020). Evaluation of Metabolic and Enzymatic Changes in Tears in Women During Menstrual Period, Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 13-23. magiran.com/p2108428
وهب جعفریان، زهرا بیانی، بررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک زنان در دوره قاعدگی. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 13-23. magiran.com/p2108428
Vahab Jafarian , Zahra Bayani, Evaluation of Metabolic and Enzymatic Changes in Tears in Women During Menstrual Period, Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 13-23. magiran.com/p2108428
وهب جعفریان، زهرا بیانی، "بررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک زنان در دوره قاعدگی"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 13-23. magiran.com/p2108428
Vahab Jafarian , Zahra Bayani, "Evaluation of Metabolic and Enzymatic Changes in Tears in Women During Menstrual Period", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 13-23. magiran.com/p2108428
وهب جعفریان، زهرا بیانی، (1398). 'بررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک زنان در دوره قاعدگی'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.13-23. magiran.com/p2108428
Vahab Jafarian , Zahra Bayani, (2020). 'Evaluation of Metabolic and Enzymatic Changes in Tears in Women During Menstrual Period', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.13-23. magiran.com/p2108428
وهب جعفریان؛ زهرا بیانی. "بررسی تغییرات متابولیتی و آنزیمی اشک زنان در دوره قاعدگی". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 13-23. magiran.com/p2108428
Vahab Jafarian ; Zahra Bayani. "Evaluation of Metabolic and Enzymatic Changes in Tears in Women During Menstrual Period", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 13-23. magiran.com/p2108428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال