ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پروین صادقی، محمدمنصور توتونچی، سیما مولایی، (1398). امکان استفاده از بافت روده ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی(Lutjanus johnii) به عنوان نشان گر آلودگی در دریای عمان، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 47-55. magiran.com/p2108429
Parvin Sadeghi , Mohammad Mansour Tootooni, Sima Molaei, (2020). Use of Intestinal Tissue of Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii as Biomarkers of Contamination in The Oman Sea, Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 47-55. magiran.com/p2108429
پروین صادقی، محمدمنصور توتونچی، سیما مولایی، امکان استفاده از بافت روده ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی(Lutjanus johnii) به عنوان نشان گر آلودگی در دریای عمان. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 47-55. magiran.com/p2108429
Parvin Sadeghi , Mohammad Mansour Tootooni, Sima Molaei, Use of Intestinal Tissue of Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii as Biomarkers of Contamination in The Oman Sea, Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 47-55. magiran.com/p2108429
پروین صادقی، محمدمنصور توتونچی، سیما مولایی، "امکان استفاده از بافت روده ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی(Lutjanus johnii) به عنوان نشان گر آلودگی در دریای عمان"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 47-55. magiran.com/p2108429
Parvin Sadeghi , Mohammad Mansour Tootooni, Sima Molaei, "Use of Intestinal Tissue of Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii as Biomarkers of Contamination in The Oman Sea", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 47-55. magiran.com/p2108429
پروین صادقی، محمدمنصور توتونچی، سیما مولایی، (1398). 'امکان استفاده از بافت روده ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی(Lutjanus johnii) به عنوان نشان گر آلودگی در دریای عمان'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.47-55. magiran.com/p2108429
Parvin Sadeghi , Mohammad Mansour Tootooni, Sima Molaei, (2020). 'Use of Intestinal Tissue of Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii as Biomarkers of Contamination in The Oman Sea', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.47-55. magiran.com/p2108429
پروین صادقی؛ محمدمنصور توتونچی؛ سیما مولایی. "امکان استفاده از بافت روده ماهی سنگسر معمولی(Pomadasys kaakan) و سرخو معمولی(Lutjanus johnii) به عنوان نشان گر آلودگی در دریای عمان". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 47-55. magiran.com/p2108429
Parvin Sadeghi ; Mohammad Mansour Tootooni; Sima Molaei. "Use of Intestinal Tissue of Pomadasys kaakan and Lutjanus johnii as Biomarkers of Contamination in The Oman Sea", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 47-55. magiran.com/p2108429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال