ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه بهره ور، محمد رضا قمی، مهدی سهراب نژاد، (1398). مقایسه اندازه بدن و هورمون های استروئیدی فیل ماهی (Huso hus) ماده براساس وضعیت اکوژنسیته گناد در سونوگرافی، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 57-67. magiran.com/p2108430
Roghieh Bahrevar, Mohammad Reza Ghomi , Mehdi Sohrabnezhad, (2020). Comparison of Body Size and Steroid Hormones of Female Beluga Sturgeon Huso huso Based on Gonad Echogenicity Status in Sonography, Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 57-67. magiran.com/p2108430
رقیه بهره ور، محمد رضا قمی، مهدی سهراب نژاد، مقایسه اندازه بدن و هورمون های استروئیدی فیل ماهی (Huso hus) ماده براساس وضعیت اکوژنسیته گناد در سونوگرافی. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 57-67. magiran.com/p2108430
Roghieh Bahrevar, Mohammad Reza Ghomi , Mehdi Sohrabnezhad, Comparison of Body Size and Steroid Hormones of Female Beluga Sturgeon Huso huso Based on Gonad Echogenicity Status in Sonography, Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 57-67. magiran.com/p2108430
رقیه بهره ور، محمد رضا قمی، مهدی سهراب نژاد، "مقایسه اندازه بدن و هورمون های استروئیدی فیل ماهی (Huso hus) ماده براساس وضعیت اکوژنسیته گناد در سونوگرافی"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 57-67. magiran.com/p2108430
Roghieh Bahrevar, Mohammad Reza Ghomi , Mehdi Sohrabnezhad, "Comparison of Body Size and Steroid Hormones of Female Beluga Sturgeon Huso huso Based on Gonad Echogenicity Status in Sonography", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 57-67. magiran.com/p2108430
رقیه بهره ور، محمد رضا قمی، مهدی سهراب نژاد، (1398). 'مقایسه اندازه بدن و هورمون های استروئیدی فیل ماهی (Huso hus) ماده براساس وضعیت اکوژنسیته گناد در سونوگرافی'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.57-67. magiran.com/p2108430
Roghieh Bahrevar, Mohammad Reza Ghomi , Mehdi Sohrabnezhad, (2020). 'Comparison of Body Size and Steroid Hormones of Female Beluga Sturgeon Huso huso Based on Gonad Echogenicity Status in Sonography', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.57-67. magiran.com/p2108430
رقیه بهره ور؛ محمد رضا قمی؛ مهدی سهراب نژاد. "مقایسه اندازه بدن و هورمون های استروئیدی فیل ماهی (Huso hus) ماده براساس وضعیت اکوژنسیته گناد در سونوگرافی". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 57-67. magiran.com/p2108430
Roghieh Bahrevar; Mohammad Reza Ghomi ; Mehdi Sohrabnezhad. "Comparison of Body Size and Steroid Hormones of Female Beluga Sturgeon Huso huso Based on Gonad Echogenicity Status in Sonography", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 57-67. magiran.com/p2108430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال