ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حامد نجفی انفرادی، فلورا محمدی زاده، مهدی سلطانی، امیر هوشنگ بحری، نجمه شیخ زاده، (1398). بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مانان الیگوساکارید بر رشد و برخی فاکتورهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 69-83. magiran.com/p2108431
Flora Mohammadizadeh, (2020). Effects of Lactobacillus plantarum and Mannan Oligosaccharide on growth performance and some digestive factors in Oncorhynchus mykiss, Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 69-83. magiran.com/p2108431
محمد حامد نجفی انفرادی، فلورا محمدی زاده، مهدی سلطانی، امیر هوشنگ بحری، نجمه شیخ زاده، بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مانان الیگوساکارید بر رشد و برخی فاکتورهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 69-83. magiran.com/p2108431
Flora Mohammadizadeh, Effects of Lactobacillus plantarum and Mannan Oligosaccharide on growth performance and some digestive factors in Oncorhynchus mykiss, Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 69-83. magiran.com/p2108431
محمد حامد نجفی انفرادی، فلورا محمدی زاده، مهدی سلطانی، امیر هوشنگ بحری، نجمه شیخ زاده، "بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مانان الیگوساکارید بر رشد و برخی فاکتورهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 69-83. magiran.com/p2108431
Flora Mohammadizadeh, "Effects of Lactobacillus plantarum and Mannan Oligosaccharide on growth performance and some digestive factors in Oncorhynchus mykiss", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 69-83. magiran.com/p2108431
محمد حامد نجفی انفرادی، فلورا محمدی زاده، مهدی سلطانی، امیر هوشنگ بحری، نجمه شیخ زاده، (1398). 'بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مانان الیگوساکارید بر رشد و برخی فاکتورهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.69-83. magiran.com/p2108431
Flora Mohammadizadeh, (2020). 'Effects of Lactobacillus plantarum and Mannan Oligosaccharide on growth performance and some digestive factors in Oncorhynchus mykiss', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.69-83. magiran.com/p2108431
محمد حامد نجفی انفرادی؛ فلورا محمدی زاده؛ مهدی سلطانی؛ امیر هوشنگ بحری؛ نجمه شیخ زاده. "بررسی اثر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مانان الیگوساکارید بر رشد و برخی فاکتورهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 69-83. magiran.com/p2108431
Flora Mohammadizadeh. "Effects of Lactobacillus plantarum and Mannan Oligosaccharide on growth performance and some digestive factors in Oncorhynchus mykiss", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 69-83. magiran.com/p2108431
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال