ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرزاد محمدی، سجاد پورمظفر، محسن گذری، (1398). بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، 85-96. magiran.com/p2108432
Mohsen Gozari, (2020). Evaluation of the effect of Clustat probiotic (Bacillus subtilis) on some growth and hematological factor as well as intestine tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), 85-96. magiran.com/p2108432
مهرزاد محمدی، سجاد پورمظفر، محسن گذری، بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1398؛ 13(1): 85-96. magiran.com/p2108432
Mohsen Gozari, Evaluation of the effect of Clustat probiotic (Bacillus subtilis) on some growth and hematological factor as well as intestine tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Animal Physiology and Development, 2020; 13(1): 85-96. magiran.com/p2108432
مهرزاد محمدی، سجاد پورمظفر، محسن گذری، "بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 13، شماره 1 (1398): 85-96. magiran.com/p2108432
Mohsen Gozari, "Evaluation of the effect of Clustat probiotic (Bacillus subtilis) on some growth and hematological factor as well as intestine tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Animal Physiology and Development 13, no.1 (2020): 85-96. magiran.com/p2108432
مهرزاد محمدی، سجاد پورمظفر، محسن گذری، (1398). 'بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13(1)، صص.85-96. magiran.com/p2108432
Mohsen Gozari, (2020). 'Evaluation of the effect of Clustat probiotic (Bacillus subtilis) on some growth and hematological factor as well as intestine tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Animal Physiology and Development, 13(1), pp.85-96. magiran.com/p2108432
مهرزاد محمدی؛ سجاد پورمظفر؛ محسن گذری. "بررسی اثر پروبیوتیک کلوستات (Bacillus subtilis) بر روی برخی از شاخص های رشد، خونی و همچنین بافت روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 13 ،1 ، 1398، 85-96. magiran.com/p2108432
Mohsen Gozari. "Evaluation of the effect of Clustat probiotic (Bacillus subtilis) on some growth and hematological factor as well as intestine tissue of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Animal Physiology and Development, 13, 1, 2020, 85-96. magiran.com/p2108432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال