ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، محمود رضا همامی، جوزف سن، (1399). ارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمه خشک در حفظ زیستگاه های مطلوب سم داران کوه زی تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده: مطالعه موردی قوچ وحشی (Ovis sp) و بز وحشی (Capra aegagrus)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(1)، 9-16. magiran.com/p2108439
Shima Malakoutikhah , Sima Fakheran, Mahmoud Reza Hemami, Josef Senn, (2020). Evaluating potential of arid and semi-arid regions in maintaining suitable habitats for montane ungulates under climate change Case study: wild sheep (Ovis sp) and wild goat (Capra aegagrus), Journal of Animal Environment, 12(1), 9-16. magiran.com/p2108439
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، محمود رضا همامی، جوزف سن، ارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمه خشک در حفظ زیستگاه های مطلوب سم داران کوه زی تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده: مطالعه موردی قوچ وحشی (Ovis sp) و بز وحشی (Capra aegagrus). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1399؛ 12(1): 9-16. magiran.com/p2108439
Shima Malakoutikhah , Sima Fakheran, Mahmoud Reza Hemami, Josef Senn, Evaluating potential of arid and semi-arid regions in maintaining suitable habitats for montane ungulates under climate change Case study: wild sheep (Ovis sp) and wild goat (Capra aegagrus), Journal of Animal Environment, 2020; 12(1): 9-16. magiran.com/p2108439
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، محمود رضا همامی، جوزف سن، "ارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمه خشک در حفظ زیستگاه های مطلوب سم داران کوه زی تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده: مطالعه موردی قوچ وحشی (Ovis sp) و بز وحشی (Capra aegagrus)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 12، شماره 1 (1399): 9-16. magiran.com/p2108439
Shima Malakoutikhah , Sima Fakheran, Mahmoud Reza Hemami, Josef Senn, "Evaluating potential of arid and semi-arid regions in maintaining suitable habitats for montane ungulates under climate change Case study: wild sheep (Ovis sp) and wild goat (Capra aegagrus)", Journal of Animal Environment 12, no.1 (2020): 9-16. magiran.com/p2108439
شیما ملکوتی خواه، سیما فاخران، محمود رضا همامی، جوزف سن، (1399). 'ارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمه خشک در حفظ زیستگاه های مطلوب سم داران کوه زی تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده: مطالعه موردی قوچ وحشی (Ovis sp) و بز وحشی (Capra aegagrus)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(1)، صص.9-16. magiran.com/p2108439
Shima Malakoutikhah , Sima Fakheran, Mahmoud Reza Hemami, Josef Senn, (2020). 'Evaluating potential of arid and semi-arid regions in maintaining suitable habitats for montane ungulates under climate change Case study: wild sheep (Ovis sp) and wild goat (Capra aegagrus)', Journal of Animal Environment, 12(1), pp.9-16. magiran.com/p2108439
شیما ملکوتی خواه؛ سیما فاخران؛ محمود رضا همامی؛ جوزف سن. "ارزیابی پتانسیل مناطق خشک و نیمه خشک در حفظ زیستگاه های مطلوب سم داران کوه زی تحت تاثیر تغییر اقلیم آینده: مطالعه موردی قوچ وحشی (Ovis sp) و بز وحشی (Capra aegagrus)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 12 ،1 ، 1399، 9-16. magiran.com/p2108439
Shima Malakoutikhah ; Sima Fakheran; Mahmoud Reza Hemami; Josef Senn. "Evaluating potential of arid and semi-arid regions in maintaining suitable habitats for montane ungulates under climate change Case study: wild sheep (Ovis sp) and wild goat (Capra aegagrus)", Journal of Animal Environment, 12, 1, 2020, 9-16. magiran.com/p2108439
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال