ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج حشمتی، نعمت الله خراسانی، بهمن شمس اسفندآباد، برهان ریاضی، (1399). ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ریسک تهاجم زیستی کهور آمریکایی در اکوسیستم های طبیعی ایران، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(1)، 417-426. magiran.com/p2108489
Iraj Heshmati, Nematollah Khorasani , Bahman Shams, Esfandabad, Borhan Riazi, (2020). Assessing impact of climate change on the invasion risk of Prosopis juliflora in natural ecosystems of Iran, Journal of Animal Environment, 12(1), 417-426. magiran.com/p2108489
ایرج حشمتی، نعمت الله خراسانی، بهمن شمس اسفندآباد، برهان ریاضی، ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ریسک تهاجم زیستی کهور آمریکایی در اکوسیستم های طبیعی ایران. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1399؛ 12(1): 417-426. magiran.com/p2108489
Iraj Heshmati, Nematollah Khorasani , Bahman Shams, Esfandabad, Borhan Riazi, Assessing impact of climate change on the invasion risk of Prosopis juliflora in natural ecosystems of Iran, Journal of Animal Environment, 2020; 12(1): 417-426. magiran.com/p2108489
ایرج حشمتی، نعمت الله خراسانی، بهمن شمس اسفندآباد، برهان ریاضی، "ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ریسک تهاجم زیستی کهور آمریکایی در اکوسیستم های طبیعی ایران"، فصلنامه محیط زیست جانوری 12، شماره 1 (1399): 417-426. magiran.com/p2108489
Iraj Heshmati, Nematollah Khorasani , Bahman Shams, Esfandabad, Borhan Riazi, "Assessing impact of climate change on the invasion risk of Prosopis juliflora in natural ecosystems of Iran", Journal of Animal Environment 12, no.1 (2020): 417-426. magiran.com/p2108489
ایرج حشمتی، نعمت الله خراسانی، بهمن شمس اسفندآباد، برهان ریاضی، (1399). 'ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ریسک تهاجم زیستی کهور آمریکایی در اکوسیستم های طبیعی ایران'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 12(1)، صص.417-426. magiran.com/p2108489
Iraj Heshmati, Nematollah Khorasani , Bahman Shams, Esfandabad, Borhan Riazi, (2020). 'Assessing impact of climate change on the invasion risk of Prosopis juliflora in natural ecosystems of Iran', Journal of Animal Environment, 12(1), pp.417-426. magiran.com/p2108489
ایرج حشمتی؛ نعمت الله خراسانی؛ بهمن شمس اسفندآباد؛ برهان ریاضی. "ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر ریسک تهاجم زیستی کهور آمریکایی در اکوسیستم های طبیعی ایران". فصلنامه محیط زیست جانوری، 12 ،1 ، 1399، 417-426. magiran.com/p2108489
Iraj Heshmati; Nematollah Khorasani ; Bahman Shams; Esfandabad; Borhan Riazi. "Assessing impact of climate change on the invasion risk of Prosopis juliflora in natural ecosystems of Iran", Journal of Animal Environment, 12, 1, 2020, 417-426. magiran.com/p2108489
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال