ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید کثیری، ایمان خودکار، شهناز کاظمی، نیوشا کثیری، مسعود لطفی، (1398). مطالعه پنج ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392)، مجله طب پیشگیری، 6(2)، 23-33. magiran.com/p2108605
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Shahnaz Kazemi, Niusha Kasiri, Masoud Lotfi, (2020). A five years record of epidemiological profile and the frequency of animal bites in Khorramshahr county, (2013-2017), Journal of Preventive Medicine, 6(2), 23-33. magiran.com/p2108605
حمید کثیری، ایمان خودکار، شهناز کاظمی، نیوشا کثیری، مسعود لطفی، مطالعه پنج ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392). مجله طب پیشگیری، 1398؛ 6(2): 23-33. magiran.com/p2108605
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Shahnaz Kazemi, Niusha Kasiri, Masoud Lotfi, A five years record of epidemiological profile and the frequency of animal bites in Khorramshahr county, (2013-2017), Journal of Preventive Medicine, 2020; 6(2): 23-33. magiran.com/p2108605
حمید کثیری، ایمان خودکار، شهناز کاظمی، نیوشا کثیری، مسعود لطفی، "مطالعه پنج ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392)"، مجله طب پیشگیری 6، شماره 2 (1398): 23-33. magiran.com/p2108605
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Shahnaz Kazemi, Niusha Kasiri, Masoud Lotfi, "A five years record of epidemiological profile and the frequency of animal bites in Khorramshahr county, (2013-2017)", Journal of Preventive Medicine 6, no.2 (2020): 23-33. magiran.com/p2108605
حمید کثیری، ایمان خودکار، شهناز کاظمی، نیوشا کثیری، مسعود لطفی، (1398). 'مطالعه پنج ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392)'، مجله طب پیشگیری، 6(2)، صص.23-33. magiran.com/p2108605
Hamid Kassiri, Iman Khodkar, Shahnaz Kazemi, Niusha Kasiri, Masoud Lotfi, (2020). 'A five years record of epidemiological profile and the frequency of animal bites in Khorramshahr county, (2013-2017)', Journal of Preventive Medicine, 6(2), pp.23-33. magiran.com/p2108605
حمید کثیری؛ ایمان خودکار؛ شهناز کاظمی؛ نیوشا کثیری؛ مسعود لطفی. "مطالعه پنج ساله اپیدمیولوژیک و فراوانی حیوان گزیدگی در شهرستان خرمشهر (1396-1392)". مجله طب پیشگیری، 6 ،2 ، 1398، 23-33. magiran.com/p2108605
Hamid Kassiri; Iman Khodkar; Shahnaz Kazemi; Niusha Kasiri; Masoud Lotfi. "A five years record of epidemiological profile and the frequency of animal bites in Khorramshahr county, (2013-2017)", Journal of Preventive Medicine, 6, 2, 2020, 23-33. magiran.com/p2108605
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال