ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سویل حکیمی، لیلا زینالی، عزیزه فرشباف خلیلی، رقیه نوری زاده، محمدباقر حسینی، شیرین خطیب شهیدی، (1398). سطوح و پیشگویی کننده های درشت مغذی ها در شیر رسیده انسان، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، 758-766. magiran.com/p2108681
Sevil Hakimi, Leila Zeynali, Azize Farshbaf Khalili, Roghayyeh Nourizadeh, Mohammad Bagher Hosseini, Shirin Khatibshahidi, (2020). LEVELS AND PREDICTORS OF MACRONUTRIENTS IN MATURE HUMAN MILK, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), 758-766. magiran.com/p2108681
سویل حکیمی، لیلا زینالی، عزیزه فرشباف خلیلی، رقیه نوری زاده، محمدباقر حسینی، شیرین خطیب شهیدی، سطوح و پیشگویی کننده های درشت مغذی ها در شیر رسیده انسان. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(10): 758-766. magiran.com/p2108681
Sevil Hakimi, Leila Zeynali, Azize Farshbaf Khalili, Roghayyeh Nourizadeh, Mohammad Bagher Hosseini, Shirin Khatibshahidi, LEVELS AND PREDICTORS OF MACRONUTRIENTS IN MATURE HUMAN MILK, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 17(10): 758-766. magiran.com/p2108681
سویل حکیمی، لیلا زینالی، عزیزه فرشباف خلیلی، رقیه نوری زاده، محمدباقر حسینی، شیرین خطیب شهیدی، "سطوح و پیشگویی کننده های درشت مغذی ها در شیر رسیده انسان"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 10 (1398): 758-766. magiran.com/p2108681
Sevil Hakimi, Leila Zeynali, Azize Farshbaf Khalili, Roghayyeh Nourizadeh, Mohammad Bagher Hosseini, Shirin Khatibshahidi, "LEVELS AND PREDICTORS OF MACRONUTRIENTS IN MATURE HUMAN MILK", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.10 (2020): 758-766. magiran.com/p2108681
سویل حکیمی، لیلا زینالی، عزیزه فرشباف خلیلی، رقیه نوری زاده، محمدباقر حسینی، شیرین خطیب شهیدی، (1398). 'سطوح و پیشگویی کننده های درشت مغذی ها در شیر رسیده انسان'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، صص.758-766. magiran.com/p2108681
Sevil Hakimi, Leila Zeynali, Azize Farshbaf Khalili, Roghayyeh Nourizadeh, Mohammad Bagher Hosseini, Shirin Khatibshahidi, (2020). 'LEVELS AND PREDICTORS OF MACRONUTRIENTS IN MATURE HUMAN MILK', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), pp.758-766. magiran.com/p2108681
سویل حکیمی؛ لیلا زینالی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ رقیه نوری زاده؛ محمدباقر حسینی؛ شیرین خطیب شهیدی. "سطوح و پیشگویی کننده های درشت مغذی ها در شیر رسیده انسان". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،10 ، 1398، 758-766. magiran.com/p2108681
Sevil Hakimi; Leila Zeynali; Azize Farshbaf Khalili; Roghayyeh Nourizadeh; Mohammad Bagher Hosseini; Shirin Khatibshahidi. "LEVELS AND PREDICTORS OF MACRONUTRIENTS IN MATURE HUMAN MILK", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 10, 2020, 758-766. magiran.com/p2108681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال