ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حسن پور، خداکرم رحیمی، حسین صفی، شهریار صالحی، (1398). اثربخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر سطح شاخص های آزمایشگاهی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، 771-779. magiran.com/p2108683
Ali Hassanpour, Karamali Rahimi, Housein Safei, Shahriyar Salehi, (2020). EVALUATE THE EFFICACY OF EDUCATION BASE ON COLLABORATIVE CARE MODEL ON THE LEVEL OF LABORATORY INDICATORS IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), 771-779. magiran.com/p2108683
علی حسن پور، خداکرم رحیمی، حسین صفی، شهریار صالحی، اثربخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر سطح شاخص های آزمایشگاهی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(10): 771-779. magiran.com/p2108683
Ali Hassanpour, Karamali Rahimi, Housein Safei, Shahriyar Salehi, EVALUATE THE EFFICACY OF EDUCATION BASE ON COLLABORATIVE CARE MODEL ON THE LEVEL OF LABORATORY INDICATORS IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 17(10): 771-779. magiran.com/p2108683
علی حسن پور، خداکرم رحیمی، حسین صفی، شهریار صالحی، "اثربخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر سطح شاخص های آزمایشگاهی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 10 (1398): 771-779. magiran.com/p2108683
Ali Hassanpour, Karamali Rahimi, Housein Safei, Shahriyar Salehi, "EVALUATE THE EFFICACY OF EDUCATION BASE ON COLLABORATIVE CARE MODEL ON THE LEVEL OF LABORATORY INDICATORS IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.10 (2020): 771-779. magiran.com/p2108683
علی حسن پور، خداکرم رحیمی، حسین صفی، شهریار صالحی، (1398). 'اثربخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر سطح شاخص های آزمایشگاهی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، صص.771-779. magiran.com/p2108683
Ali Hassanpour, Karamali Rahimi, Housein Safei, Shahriyar Salehi, (2020). 'EVALUATE THE EFFICACY OF EDUCATION BASE ON COLLABORATIVE CARE MODEL ON THE LEVEL OF LABORATORY INDICATORS IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), pp.771-779. magiran.com/p2108683
علی حسن پور؛ خداکرم رحیمی؛ حسین صفی؛ شهریار صالحی. "اثربخشی مداخلات آموزشی مبتنی بر مدل مراقبت مشارکتی بر سطح شاخص های آزمایشگاهی در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،10 ، 1398، 771-779. magiran.com/p2108683
Ali Hassanpour; Karamali Rahimi; Housein Safei; Shahriyar Salehi. "EVALUATE THE EFFICACY OF EDUCATION BASE ON COLLABORATIVE CARE MODEL ON THE LEVEL OF LABORATORY INDICATORS IN PATIENTS WITH ADVANCED CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDERGOING HEMODIALYSIS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 10, 2020, 771-779. magiran.com/p2108683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال