ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر اقاخانی، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، عثمان سلیمانی، (1398). تاثیر آموزش غیرحضوری بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394-1395، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، 818-825. magiran.com/p2108686
Nader Aghakhani, Rahim Baghaei, Vahid Ali Nezhad, Osman Solaimani, (2020). THE EFFECT OF NON-ATTENDANCE EDUCATION ON THE INTENSIVE CARE UNITS NURSES’ PRACTICE ABOUT NASOGASTRIC TUBE INSERTION STANDARDS IN UNIVERSITY HOSPITALS, URMIA, 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), 818-825. magiran.com/p2108686
نادر اقاخانی، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، عثمان سلیمانی، تاثیر آموزش غیرحضوری بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394-1395. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(10): 818-825. magiran.com/p2108686
Nader Aghakhani, Rahim Baghaei, Vahid Ali Nezhad, Osman Solaimani, THE EFFECT OF NON-ATTENDANCE EDUCATION ON THE INTENSIVE CARE UNITS NURSES’ PRACTICE ABOUT NASOGASTRIC TUBE INSERTION STANDARDS IN UNIVERSITY HOSPITALS, URMIA, 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 17(10): 818-825. magiran.com/p2108686
نادر اقاخانی، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، عثمان سلیمانی، "تاثیر آموزش غیرحضوری بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394-1395"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 10 (1398): 818-825. magiran.com/p2108686
Nader Aghakhani, Rahim Baghaei, Vahid Ali Nezhad, Osman Solaimani, "THE EFFECT OF NON-ATTENDANCE EDUCATION ON THE INTENSIVE CARE UNITS NURSES’ PRACTICE ABOUT NASOGASTRIC TUBE INSERTION STANDARDS IN UNIVERSITY HOSPITALS, URMIA, 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.10 (2020): 818-825. magiran.com/p2108686
نادر اقاخانی، رحیم بقایی، وحید علی نژاد، عثمان سلیمانی، (1398). 'تاثیر آموزش غیرحضوری بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394-1395'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، صص.818-825. magiran.com/p2108686
Nader Aghakhani, Rahim Baghaei, Vahid Ali Nezhad, Osman Solaimani, (2020). 'THE EFFECT OF NON-ATTENDANCE EDUCATION ON THE INTENSIVE CARE UNITS NURSES’ PRACTICE ABOUT NASOGASTRIC TUBE INSERTION STANDARDS IN UNIVERSITY HOSPITALS, URMIA, 2016', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), pp.818-825. magiran.com/p2108686
نادر اقاخانی؛ رحیم بقایی؛ وحید علی نژاد؛ عثمان سلیمانی. "تاثیر آموزش غیرحضوری بر عملکرد پرستاران شاغل در بخش مراقبت های ویژه در زمینه رعایت استانداردهای گذاشتن لوله بینی معده ای در مراکز آموزشی درمانی ارومیه در سال 1394-1395". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،10 ، 1398، 818-825. magiran.com/p2108686
Nader Aghakhani; Rahim Baghaei; Vahid Ali Nezhad; Osman Solaimani. "THE EFFECT OF NON-ATTENDANCE EDUCATION ON THE INTENSIVE CARE UNITS NURSES’ PRACTICE ABOUT NASOGASTRIC TUBE INSERTION STANDARDS IN UNIVERSITY HOSPITALS, URMIA, 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 10, 2020, 818-825. magiran.com/p2108686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال