ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا افشاری ازاد، شیرین حجازی، نسیم اللهویردی، (1398). بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، 826-839. magiran.com/p2108687
Sara Afshari Azad, Shirin Hejazi, Nasim Allahverdi, (2020). EFFECTIVE FACTORS OF DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE TENDENCIES IN WOMEN REFERRED TO ADDICTION TREATMENT CENTERS AFFILIATED TO THE WELFARE OFFICE IN TEHRAN, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), 826-839. magiran.com/p2108687
سارا افشاری ازاد، شیرین حجازی، نسیم اللهویردی، بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(10): 826-839. magiran.com/p2108687
Sara Afshari Azad, Shirin Hejazi, Nasim Allahverdi, EFFECTIVE FACTORS OF DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE TENDENCIES IN WOMEN REFERRED TO ADDICTION TREATMENT CENTERS AFFILIATED TO THE WELFARE OFFICE IN TEHRAN, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 17(10): 826-839. magiran.com/p2108687
سارا افشاری ازاد، شیرین حجازی، نسیم اللهویردی، "بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 10 (1398): 826-839. magiran.com/p2108687
Sara Afshari Azad, Shirin Hejazi, Nasim Allahverdi, "EFFECTIVE FACTORS OF DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE TENDENCIES IN WOMEN REFERRED TO ADDICTION TREATMENT CENTERS AFFILIATED TO THE WELFARE OFFICE IN TEHRAN", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.10 (2020): 826-839. magiran.com/p2108687
سارا افشاری ازاد، شیرین حجازی، نسیم اللهویردی، (1398). 'بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، صص.826-839. magiran.com/p2108687
Sara Afshari Azad, Shirin Hejazi, Nasim Allahverdi, (2020). 'EFFECTIVE FACTORS OF DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE TENDENCIES IN WOMEN REFERRED TO ADDICTION TREATMENT CENTERS AFFILIATED TO THE WELFARE OFFICE IN TEHRAN', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), pp.826-839. magiran.com/p2108687
سارا افشاری ازاد؛ شیرین حجازی؛ نسیم اللهویردی. "بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،10 ، 1398، 826-839. magiran.com/p2108687
Sara Afshari Azad; Shirin Hejazi; Nasim Allahverdi. "EFFECTIVE FACTORS OF DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE TENDENCIES IN WOMEN REFERRED TO ADDICTION TREATMENT CENTERS AFFILIATED TO THE WELFARE OFFICE IN TEHRAN", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 10, 2020, 826-839. magiran.com/p2108687
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال