ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رحمانی، نجیبه بابایی امام زاده، معصومه همتی مسلک پاک، یاسر مرادی، بهنام عسکری، (1398). تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران جراحی شده بای پس عروق کرونر، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، 840-849. magiran.com/p2108688
Alireza Rahmnani, Najibeh Babaei Emamzadeh, Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Yaser Moradi, Behnam Askari, (2020). THE EFFECT OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL INTERVENTION BASED ON SELF-CARE BEHAVIORS ON SELF-EFFICACY OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY IN SEYYED-AL-SHOHADA HOSPITAL IN URMIA: 2018-2019, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), 840-849. magiran.com/p2108688
علیرضا رحمانی، نجیبه بابایی امام زاده، معصومه همتی مسلک پاک، یاسر مرادی، بهنام عسکری، تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران جراحی شده بای پس عروق کرونر. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1398؛ 17(10): 840-849. magiran.com/p2108688
Alireza Rahmnani, Najibeh Babaei Emamzadeh, Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Yaser Moradi, Behnam Askari, THE EFFECT OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL INTERVENTION BASED ON SELF-CARE BEHAVIORS ON SELF-EFFICACY OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY IN SEYYED-AL-SHOHADA HOSPITAL IN URMIA: 2018-2019, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2020; 17(10): 840-849. magiran.com/p2108688
علیرضا رحمانی، نجیبه بابایی امام زاده، معصومه همتی مسلک پاک، یاسر مرادی، بهنام عسکری، "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران جراحی شده بای پس عروق کرونر"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 17، شماره 10 (1398): 840-849. magiran.com/p2108688
Alireza Rahmnani, Najibeh Babaei Emamzadeh, Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Yaser Moradi, Behnam Askari, "THE EFFECT OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL INTERVENTION BASED ON SELF-CARE BEHAVIORS ON SELF-EFFICACY OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY IN SEYYED-AL-SHOHADA HOSPITAL IN URMIA: 2018-2019", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 17, no.10 (2020): 840-849. magiran.com/p2108688
علیرضا رحمانی، نجیبه بابایی امام زاده، معصومه همتی مسلک پاک، یاسر مرادی، بهنام عسکری، (1398). 'تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران جراحی شده بای پس عروق کرونر'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17(10)، صص.840-849. magiran.com/p2108688
Alireza Rahmnani, Najibeh Babaei Emamzadeh, Masoumeh Hemmati Maslak Pak, Yaser Moradi, Behnam Askari, (2020). 'THE EFFECT OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL INTERVENTION BASED ON SELF-CARE BEHAVIORS ON SELF-EFFICACY OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY IN SEYYED-AL-SHOHADA HOSPITAL IN URMIA: 2018-2019', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17(10), pp.840-849. magiran.com/p2108688
علیرضا رحمانی؛ نجیبه بابایی امام زاده؛ معصومه همتی مسلک پاک؛ یاسر مرادی؛ بهنام عسکری. "تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر رفتارهای خود مراقبتی بر خودکارآمدی بیماران جراحی شده بای پس عروق کرونر". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 17 ،10 ، 1398، 840-849. magiran.com/p2108688
Alireza Rahmnani; Najibeh Babaei Emamzadeh; Masoumeh Hemmati Maslak Pak; Yaser Moradi; Behnam Askari. "THE EFFECT OF IMPLEMENTING EDUCATIONAL INTERVENTION BASED ON SELF-CARE BEHAVIORS ON SELF-EFFICACY OF PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY IN SEYYED-AL-SHOHADA HOSPITAL IN URMIA: 2018-2019", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 17, 10, 2020, 840-849. magiran.com/p2108688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال