ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم معماریان، مهران بهرامی، محمدرضا بابایی، محمدجواد خرازی فرد، (1398). طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، 1-9. magiran.com/p2108862
Maryam Memarian , Mahran Bahrami, Mohamadreza Babaei, Mohamad Javad Kharazi Fard, (2019). Design and Psychometric Checklist of Evaluation of Clinical Skills of Dental Students in Practical Partial Denture Unit and Evaluation of Satisfaction of Assessors (Students) and Evaluators (Faculty Members), Horizon of Medical Education Development, 10(1), 1-9. magiran.com/p2108862
مریم معماریان، مهران بهرامی، محمدرضا بابایی، محمدجواد خرازی فرد، طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی). دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 1398؛ 10(1): 1-9. magiran.com/p2108862
Maryam Memarian , Mahran Bahrami, Mohamadreza Babaei, Mohamad Javad Kharazi Fard, Design and Psychometric Checklist of Evaluation of Clinical Skills of Dental Students in Practical Partial Denture Unit and Evaluation of Satisfaction of Assessors (Students) and Evaluators (Faculty Members), Horizon of Medical Education Development, 2019; 10(1): 1-9. magiran.com/p2108862
مریم معماریان، مهران بهرامی، محمدرضا بابایی، محمدجواد خرازی فرد، "طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)"، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 10، شماره 1 (1398): 1-9. magiran.com/p2108862
Maryam Memarian , Mahran Bahrami, Mohamadreza Babaei, Mohamad Javad Kharazi Fard, "Design and Psychometric Checklist of Evaluation of Clinical Skills of Dental Students in Practical Partial Denture Unit and Evaluation of Satisfaction of Assessors (Students) and Evaluators (Faculty Members)", Horizon of Medical Education Development 10, no.1 (2019): 1-9. magiran.com/p2108862
مریم معماریان، مهران بهرامی، محمدرضا بابایی، محمدجواد خرازی فرد، (1398). 'طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)'، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، صص.1-9. magiran.com/p2108862
Maryam Memarian , Mahran Bahrami, Mohamadreza Babaei, Mohamad Javad Kharazi Fard, (2019). 'Design and Psychometric Checklist of Evaluation of Clinical Skills of Dental Students in Practical Partial Denture Unit and Evaluation of Satisfaction of Assessors (Students) and Evaluators (Faculty Members)', Horizon of Medical Education Development, 10(1), pp.1-9. magiran.com/p2108862
مریم معماریان؛ مهران بهرامی؛ محمدرضا بابایی؛ محمدجواد خرازی فرد. "طراحی و روان سنجی چک لیست ارزیابی مهارت های کلینیکی دانشجویان دندانپزشکی در واحد پروتز پارسیل عملی و بررسی میزان رضایت مندی ارزیابی شوندگان (دانشجویان) و ارزیابان (اعضای هیات علمی)". دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10 ،1 ، 1398، 1-9. magiran.com/p2108862
Maryam Memarian ; Mahran Bahrami; Mohamadreza Babaei; Mohamad Javad Kharazi Fard. "Design and Psychometric Checklist of Evaluation of Clinical Skills of Dental Students in Practical Partial Denture Unit and Evaluation of Satisfaction of Assessors (Students) and Evaluators (Faculty Members)", Horizon of Medical Education Development, 10, 1, 2019, 1-9. magiran.com/p2108862
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال