ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
براتعلی نامدار بادلو، علی شیرازی، یعقوب مهارتی، (1398). تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، 10-19. magiran.com/p2108863
Barat Ali Namdar Badloo, Ali Shirazi , Yaghoob Maharati, (2019). The effect of person-organization fit on turnover intention, mediated by person-group fit among Mashhad public specialty hospitals nurses, Horizon of Medical Education Development, 10(1), 10-19. magiran.com/p2108863
براتعلی نامدار بادلو، علی شیرازی، یعقوب مهارتی، تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد. دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 1398؛ 10(1): 10-19. magiran.com/p2108863
Barat Ali Namdar Badloo, Ali Shirazi , Yaghoob Maharati, The effect of person-organization fit on turnover intention, mediated by person-group fit among Mashhad public specialty hospitals nurses, Horizon of Medical Education Development, 2019; 10(1): 10-19. magiran.com/p2108863
براتعلی نامدار بادلو، علی شیرازی، یعقوب مهارتی، "تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد"، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 10، شماره 1 (1398): 10-19. magiran.com/p2108863
Barat Ali Namdar Badloo, Ali Shirazi , Yaghoob Maharati, "The effect of person-organization fit on turnover intention, mediated by person-group fit among Mashhad public specialty hospitals nurses", Horizon of Medical Education Development 10, no.1 (2019): 10-19. magiran.com/p2108863
براتعلی نامدار بادلو، علی شیرازی، یعقوب مهارتی، (1398). 'تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد'، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، صص.10-19. magiran.com/p2108863
Barat Ali Namdar Badloo, Ali Shirazi , Yaghoob Maharati, (2019). 'The effect of person-organization fit on turnover intention, mediated by person-group fit among Mashhad public specialty hospitals nurses', Horizon of Medical Education Development, 10(1), pp.10-19. magiran.com/p2108863
براتعلی نامدار بادلو؛ علی شیرازی؛ یعقوب مهارتی. "تاثیر تناسب فرد- سازمان بر قصد ترک شغل با نقش میانجی تناسب فرد- گروه در بین پرستاران بیمارستان‎های تخصصی دولتی شهرستان مشهد". دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10 ،1 ، 1398، 10-19. magiran.com/p2108863
Barat Ali Namdar Badloo; Ali Shirazi ; Yaghoob Maharati. "The effect of person-organization fit on turnover intention, mediated by person-group fit among Mashhad public specialty hospitals nurses", Horizon of Medical Education Development, 10, 1, 2019, 10-19. magiran.com/p2108863
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال