ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید خادم رضاییان، زهرا محمدزاده، مجید فیروزی فورگ، کیارش قزوینی، لیدا جراحی، مسعود یوسفی، (1398). دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، 20-31. magiran.com/p2108864
Majid Khadem, Rezaiyan, Zahra Mohammadzadeh, Majid Firoozi, Kiarash Ghazvini, Lida Jarahi, Masoud Youssefi , (2019). Attitude of dentistry students at clinical grades of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses in 2019, Horizon of Medical Education Development, 10(1), 20-31. magiran.com/p2108864
مجید خادم رضاییان، زهرا محمدزاده، مجید فیروزی فورگ، کیارش قزوینی، لیدا جراحی، مسعود یوسفی، دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97. دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 1398؛ 10(1): 20-31. magiran.com/p2108864
Majid Khadem, Rezaiyan, Zahra Mohammadzadeh, Majid Firoozi, Kiarash Ghazvini, Lida Jarahi, Masoud Youssefi , Attitude of dentistry students at clinical grades of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses in 2019, Horizon of Medical Education Development, 2019; 10(1): 20-31. magiran.com/p2108864
مجید خادم رضاییان، زهرا محمدزاده، مجید فیروزی فورگ، کیارش قزوینی، لیدا جراحی، مسعود یوسفی، "دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97"، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 10، شماره 1 (1398): 20-31. magiran.com/p2108864
Majid Khadem, Rezaiyan, Zahra Mohammadzadeh, Majid Firoozi, Kiarash Ghazvini, Lida Jarahi, Masoud Youssefi , "Attitude of dentistry students at clinical grades of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses in 2019", Horizon of Medical Education Development 10, no.1 (2019): 20-31. magiran.com/p2108864
مجید خادم رضاییان، زهرا محمدزاده، مجید فیروزی فورگ، کیارش قزوینی، لیدا جراحی، مسعود یوسفی، (1398). 'دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97'، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، صص.20-31. magiran.com/p2108864
Majid Khadem, Rezaiyan, Zahra Mohammadzadeh, Majid Firoozi, Kiarash Ghazvini, Lida Jarahi, Masoud Youssefi , (2019). 'Attitude of dentistry students at clinical grades of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses in 2019', Horizon of Medical Education Development, 10(1), pp.20-31. magiran.com/p2108864
مجید خادم رضاییان؛ زهرا محمدزاده؛ مجید فیروزی فورگ؛ کیارش قزوینی؛ لیدا جراحی؛ مسعود یوسفی. "دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97". دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10 ،1 ، 1398، 20-31. magiran.com/p2108864
Majid Khadem; Rezaiyan; Zahra Mohammadzadeh; Majid Firoozi; Kiarash Ghazvini; Lida Jarahi; Masoud Youssefi . "Attitude of dentistry students at clinical grades of Mashhad Medical University towards the application of basic sciences courses in 2019", Horizon of Medical Education Development, 10, 1, 2019, 20-31. magiran.com/p2108864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال