ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابولقاسم الهیاری، زهرا رضایی یزدی، میترا احدی، علی بهاری، مینا اکبری راد، آرزو اروجی، (1398). تاثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، 32-38. magiran.com/p2108865
Abolghasem Allahyari, Zahra Rezaieyazdi, Mitra Ahadi, Ali Bahari, Mina Akbarirad , Arezoo Orooji, (2019). The effect of changing the duty hours of internal medicine interns, on personal satisfaction and promotion of education, Horizon of Medical Education Development, 10(1), 32-38. magiran.com/p2108865
ابولقاسم الهیاری، زهرا رضایی یزدی، میترا احدی، علی بهاری، مینا اکبری راد، آرزو اروجی، تاثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش. دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 1398؛ 10(1): 32-38. magiran.com/p2108865
Abolghasem Allahyari, Zahra Rezaieyazdi, Mitra Ahadi, Ali Bahari, Mina Akbarirad , Arezoo Orooji, The effect of changing the duty hours of internal medicine interns, on personal satisfaction and promotion of education, Horizon of Medical Education Development, 2019; 10(1): 32-38. magiran.com/p2108865
ابولقاسم الهیاری، زهرا رضایی یزدی، میترا احدی، علی بهاری، مینا اکبری راد، آرزو اروجی، "تاثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش"، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی 10، شماره 1 (1398): 32-38. magiran.com/p2108865
Abolghasem Allahyari, Zahra Rezaieyazdi, Mitra Ahadi, Ali Bahari, Mina Akbarirad , Arezoo Orooji, "The effect of changing the duty hours of internal medicine interns, on personal satisfaction and promotion of education", Horizon of Medical Education Development 10, no.1 (2019): 32-38. magiran.com/p2108865
ابولقاسم الهیاری، زهرا رضایی یزدی، میترا احدی، علی بهاری، مینا اکبری راد، آرزو اروجی، (1398). 'تاثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش'، دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10(1)، صص.32-38. magiran.com/p2108865
Abolghasem Allahyari, Zahra Rezaieyazdi, Mitra Ahadi, Ali Bahari, Mina Akbarirad , Arezoo Orooji, (2019). 'The effect of changing the duty hours of internal medicine interns, on personal satisfaction and promotion of education', Horizon of Medical Education Development, 10(1), pp.32-38. magiran.com/p2108865
ابولقاسم الهیاری؛ زهرا رضایی یزدی؛ میترا احدی؛ علی بهاری؛ مینا اکبری راد؛ آرزو اروجی. "تاثیر تغییر ساعات کشیک کارورزان داخلی در میزان رضایتمندی و ارتقای سطح آموزش". دو فصلنامه افق توسعه آموزش پزشکی، 10 ،1 ، 1398، 32-38. magiran.com/p2108865
Abolghasem Allahyari; Zahra Rezaieyazdi; Mitra Ahadi; Ali Bahari; Mina Akbarirad ; Arezoo Orooji. "The effect of changing the duty hours of internal medicine interns, on personal satisfaction and promotion of education", Horizon of Medical Education Development, 10, 1, 2019, 32-38. magiran.com/p2108865
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال