ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین آریان راد، علیرضا ملائی توانی، (1399). بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ نگاری گفتمان اسلام گرای دوره جمهوری اسلامی، مجله تاریخ ایران، 12(2)، 91-108. magiran.com/p2109000
Amin Arian Rad, Alireza Mollaiy Tavani, (2020). Representation of Sheikh Fazlollah Noori's Personality in the Historiography of Islamist Discourse in Islamic Republic Era, Journal of Iran History, 12(2), 91-108. magiran.com/p2109000
امین آریان راد، علیرضا ملائی توانی، بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ نگاری گفتمان اسلام گرای دوره جمهوری اسلامی. مجله تاریخ ایران، 1399؛ 12(2): 91-108. magiran.com/p2109000
Amin Arian Rad, Alireza Mollaiy Tavani, Representation of Sheikh Fazlollah Noori's Personality in the Historiography of Islamist Discourse in Islamic Republic Era, Journal of Iran History, 2020; 12(2): 91-108. magiran.com/p2109000
امین آریان راد، علیرضا ملائی توانی، "بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ نگاری گفتمان اسلام گرای دوره جمهوری اسلامی"، مجله تاریخ ایران 12، شماره 2 (1399): 91-108. magiran.com/p2109000
Amin Arian Rad, Alireza Mollaiy Tavani, "Representation of Sheikh Fazlollah Noori's Personality in the Historiography of Islamist Discourse in Islamic Republic Era", Journal of Iran History 12, no.2 (2020): 91-108. magiran.com/p2109000
امین آریان راد، علیرضا ملائی توانی، (1399). 'بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ نگاری گفتمان اسلام گرای دوره جمهوری اسلامی'، مجله تاریخ ایران، 12(2)، صص.91-108. magiran.com/p2109000
Amin Arian Rad, Alireza Mollaiy Tavani, (2020). 'Representation of Sheikh Fazlollah Noori's Personality in the Historiography of Islamist Discourse in Islamic Republic Era', Journal of Iran History, 12(2), pp.91-108. magiran.com/p2109000
امین آریان راد؛ علیرضا ملائی توانی. "بازنمایی شخصیت شیخ فضل الله نوری در تاریخ نگاری گفتمان اسلام گرای دوره جمهوری اسلامی". مجله تاریخ ایران، 12 ،2 ، 1399، 91-108. magiran.com/p2109000
Amin Arian Rad; Alireza Mollaiy Tavani. "Representation of Sheikh Fazlollah Noori's Personality in the Historiography of Islamist Discourse in Islamic Republic Era", Journal of Iran History, 12, 2, 2020, 91-108. magiran.com/p2109000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال