ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Tannaz Valadbeigi, Ali ArabAhmadi, Naghi Dara, Saleheh Tajalli, Amirhossein Hosseini, Koorosh Etemad, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Mohammad Afkar, Niloufar Taherpour, Aliakbar Sayyari, Farid Imanzadeh, Mahmoud Hajipour, (2020). Evaluating the association between neonatal mortality and maternal high blood pressure, heart disease and gestational diabetes: A case control study, Journal of Research in Medical Sciences, 25(3), 9. magiran.com/p2109056
Tannaz Valadbeigi, Ali ArabAhmadi, Naghi Dara, Saleheh Tajalli, Amirhossein Hosseini, Koorosh Etemad, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Mohammad Afkar, Niloufar Taherpour, Aliakbar Sayyari, Farid Imanzadeh, Mahmoud Hajipour, Evaluating the association between neonatal mortality and maternal high blood pressure, heart disease and gestational diabetes: A case control study, Journal of Research in Medical Sciences, 2020; 25(3): 9. magiran.com/p2109056
Tannaz Valadbeigi, Ali ArabAhmadi, Naghi Dara, Saleheh Tajalli, Amirhossein Hosseini, Koorosh Etemad, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Mohammad Afkar, Niloufar Taherpour, Aliakbar Sayyari, Farid Imanzadeh, Mahmoud Hajipour, "Evaluating the association between neonatal mortality and maternal high blood pressure, heart disease and gestational diabetes: A case control study", Journal of Research in Medical Sciences 25, no.3 (2020): 9. magiran.com/p2109056
Tannaz Valadbeigi, Ali ArabAhmadi, Naghi Dara, Saleheh Tajalli, Amirhossein Hosseini, Koorosh Etemad, Fatemeh Zolfizadeh, Negar Piri, Mohammad Afkar, Niloufar Taherpour, Aliakbar Sayyari, Farid Imanzadeh, Mahmoud Hajipour, (2020). 'Evaluating the association between neonatal mortality and maternal high blood pressure, heart disease and gestational diabetes: A case control study', Journal of Research in Medical Sciences, 25(3), pp.9. magiran.com/p2109056
Tannaz Valadbeigi; Ali ArabAhmadi; Naghi Dara; Saleheh Tajalli; Amirhossein Hosseini; Koorosh Etemad; Fatemeh Zolfizadeh; Negar Piri; Mohammad Afkar; Niloufar Taherpour; Aliakbar Sayyari; Farid Imanzadeh; Mahmoud Hajipour. "Evaluating the association between neonatal mortality and maternal high blood pressure, heart disease and gestational diabetes: A case control study", Journal of Research in Medical Sciences, 25, 3, 2020, 9. magiran.com/p2109056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال