ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Soltanahmadi, Rasoul Azarfarin, Rasool Ferasatkish, Samaneh Iravani Therani, Atiyeh Tajik Roostami, Elnaz Afsarie, Maryam Azarfarin, KHadijeh Soltanahmadi, (2020). Incidence of Vaginal Bleeding Before and After Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass, Iranian Heart Journal, 21(2), 71-76. magiran.com/p2109143
Maryam Soltanahmadi, Rasoul Azarfarin, Rasool Ferasatkish, Samaneh Iravani Therani, Atiyeh Tajik Roostami, Elnaz Afsarie, Maryam Azarfarin, KHadijeh Soltanahmadi, Incidence of Vaginal Bleeding Before and After Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass, Iranian Heart Journal, 2020; 21(2): 71-76. magiran.com/p2109143
Maryam Soltanahmadi, Rasoul Azarfarin, Rasool Ferasatkish, Samaneh Iravani Therani, Atiyeh Tajik Roostami, Elnaz Afsarie, Maryam Azarfarin, KHadijeh Soltanahmadi, "Incidence of Vaginal Bleeding Before and After Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass", Iranian Heart Journal 21, no.2 (2020): 71-76. magiran.com/p2109143
Maryam Soltanahmadi, Rasoul Azarfarin, Rasool Ferasatkish, Samaneh Iravani Therani, Atiyeh Tajik Roostami, Elnaz Afsarie, Maryam Azarfarin, KHadijeh Soltanahmadi, (2020). 'Incidence of Vaginal Bleeding Before and After Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass', Iranian Heart Journal, 21(2), pp.71-76. magiran.com/p2109143
Maryam Soltanahmadi; Rasoul Azarfarin; Rasool Ferasatkish; Samaneh Iravani Therani; Atiyeh Tajik Roostami; Elnaz Afsarie; Maryam Azarfarin; KHadijeh Soltanahmadi. "Incidence of Vaginal Bleeding Before and After Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass", Iranian Heart Journal, 21, 2, 2020, 71-76. magiran.com/p2109143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال