ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نعمتی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). تاثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه وزن، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 11(44)، 73-88. magiran.com/p2109211
Mohesn Nemati, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, (2020). Influences of Normobaric Hypoxia Training on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance in Healthy Overweight Men, Sport Physiology, 11(44), 73-88. magiran.com/p2109211
محسن نعمتی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، تاثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه وزن. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 1398؛ 11(44): 73-88. magiran.com/p2109211
Mohesn Nemati, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, Influences of Normobaric Hypoxia Training on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance in Healthy Overweight Men, Sport Physiology, 2020; 11(44): 73-88. magiran.com/p2109211
محسن نعمتی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، "تاثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه وزن"، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 11، شماره 44 (1398): 73-88. magiran.com/p2109211
Mohesn Nemati, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, "Influences of Normobaric Hypoxia Training on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance in Healthy Overweight Men", Sport Physiology 11, no.44 (2020): 73-88. magiran.com/p2109211
محسن نعمتی، وریا طهماسبی، محمد عزیزی، (1398). 'تاثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه وزن'، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 11(44)، صص.73-88. magiran.com/p2109211
Mohesn Nemati, Worya Tahmasebi , Mohammad Azizi, (2020). 'Influences of Normobaric Hypoxia Training on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance in Healthy Overweight Men', Sport Physiology, 11(44), pp.73-88. magiran.com/p2109211
محسن نعمتی؛ وریا طهماسبی؛ محمد عزیزی. "تاثیر تمرین هوازی در شرایط هایپوکسی نورموباریک بر سطوح سرمی آپلین و مقاومت به انسولین در مردان سالم دارای اضافه وزن". فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 11 ،44 ، 1398، 73-88. magiran.com/p2109211
Mohesn Nemati; Worya Tahmasebi ; Mohammad Azizi. "Influences of Normobaric Hypoxia Training on Apelin Serum Levels and Insulin Resistance in Healthy Overweight Men", Sport Physiology, 11, 44, 2020, 73-88. magiran.com/p2109211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال