ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام عین الهی معصوم، (1398). نقش و کارکرد گروه های پادسامانه ای (ضد سیستمی) در سامانه بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه ای)، فصلنامه سیاست دفاعی، 27(106)، 9-48. magiran.com/p2109260
Bahram Eynolahi Masoum , (2019). The Function and the Role Played by the Anti-System Groups in the West Asia's Deterrence System (The Application of Western-American View in the Emergence of an Indigenous Regional Order), , 27(106), 9-48. magiran.com/p2109260
بهرام عین الهی معصوم، نقش و کارکرد گروه های پادسامانه ای (ضد سیستمی) در سامانه بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه ای). فصلنامه سیاست دفاعی، 1398؛ 27(106): 9-48. magiran.com/p2109260
Bahram Eynolahi Masoum , The Function and the Role Played by the Anti-System Groups in the West Asia's Deterrence System (The Application of Western-American View in the Emergence of an Indigenous Regional Order), , 2019; 27(106): 9-48. magiran.com/p2109260
بهرام عین الهی معصوم، "نقش و کارکرد گروه های پادسامانه ای (ضد سیستمی) در سامانه بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه ای)"، فصلنامه سیاست دفاعی 27، شماره 106 (1398): 9-48. magiran.com/p2109260
Bahram Eynolahi Masoum , "The Function and the Role Played by the Anti-System Groups in the West Asia's Deterrence System (The Application of Western-American View in the Emergence of an Indigenous Regional Order)", 27, no.106 (2019): 9-48. magiran.com/p2109260
بهرام عین الهی معصوم، (1398). 'نقش و کارکرد گروه های پادسامانه ای (ضد سیستمی) در سامانه بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه ای)'، فصلنامه سیاست دفاعی، 27(106)، صص.9-48. magiran.com/p2109260
Bahram Eynolahi Masoum , (2019). 'The Function and the Role Played by the Anti-System Groups in the West Asia's Deterrence System (The Application of Western-American View in the Emergence of an Indigenous Regional Order)', , 27(106), pp.9-48. magiran.com/p2109260
بهرام عین الهی معصوم. "نقش و کارکرد گروه های پادسامانه ای (ضد سیستمی) در سامانه بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه ای)". فصلنامه سیاست دفاعی، 27 ،106 ، 1398، 9-48. magiran.com/p2109260
Bahram Eynolahi Masoum . "The Function and the Role Played by the Anti-System Groups in the West Asia's Deterrence System (The Application of Western-American View in the Emergence of an Indigenous Regional Order)", , 27, 106, 2019, 9-48. magiran.com/p2109260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال