ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید ماجدی، مهسا پیراحمدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی، (1398). نقش باز زنده سازی هویت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد فرهنگ و هنر (موردپژوهی: محله ی امام زاده یحیی تهران)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7(27)، 1-28. magiran.com/p2109280
Hamid Majedi , Mahsa Pirahmadi, Zahra Sadar Zarabadi, (2019). The Role of identity revitalization in Regularity and Social Security by approaching cultural and art (Case Study: Imamzadeh Yahya region, Tehran), , 7(27), 1-28. magiran.com/p2109280
حمید ماجدی، مهسا پیراحمدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی، نقش باز زنده سازی هویت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد فرهنگ و هنر (موردپژوهی: محله ی امام زاده یحیی تهران). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1398؛ 7(27): 1-28. magiran.com/p2109280
Hamid Majedi , Mahsa Pirahmadi, Zahra Sadar Zarabadi, The Role of identity revitalization in Regularity and Social Security by approaching cultural and art (Case Study: Imamzadeh Yahya region, Tehran), , 2019; 7(27): 1-28. magiran.com/p2109280
حمید ماجدی، مهسا پیراحمدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی، "نقش باز زنده سازی هویت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد فرهنگ و هنر (موردپژوهی: محله ی امام زاده یحیی تهران)"، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی 7، شماره 27 (1398): 1-28. magiran.com/p2109280
Hamid Majedi , Mahsa Pirahmadi, Zahra Sadar Zarabadi, "The Role of identity revitalization in Regularity and Social Security by approaching cultural and art (Case Study: Imamzadeh Yahya region, Tehran)", 7, no.27 (2019): 1-28. magiran.com/p2109280
حمید ماجدی، مهسا پیراحمدی، زهرا سادات سعیده زرآبادی، (1398). 'نقش باز زنده سازی هویت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد فرهنگ و هنر (موردپژوهی: محله ی امام زاده یحیی تهران)'، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7(27)، صص.1-28. magiran.com/p2109280
Hamid Majedi , Mahsa Pirahmadi, Zahra Sadar Zarabadi, (2019). 'The Role of identity revitalization in Regularity and Social Security by approaching cultural and art (Case Study: Imamzadeh Yahya region, Tehran)', , 7(27), pp.1-28. magiran.com/p2109280
حمید ماجدی؛ مهسا پیراحمدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی. "نقش باز زنده سازی هویت در برقراری نظم و امنیت اجتماعی با رویکرد فرهنگ و هنر (موردپژوهی: محله ی امام زاده یحیی تهران)". پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7 ،27 ، 1398، 1-28. magiran.com/p2109280
Hamid Majedi ; Mahsa Pirahmadi; Zahra Sadar Zarabadi. "The Role of identity revitalization in Regularity and Social Security by approaching cultural and art (Case Study: Imamzadeh Yahya region, Tehran)", , 7, 27, 2019, 1-28. magiran.com/p2109280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال