ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیژه احمدی، محمدرضا سلیمی سبحان، ندا دهقانی، مهری جانسوز، (1398). اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7(27)، 101-122. magiran.com/p2109284
Manijeh Ahmadi, Mohammadreza Salimisobhan, Neda Dehghani , Mehri Jansooz, (2019). Effects of temporary border frontier in economic and social security in rural areas (Villages in the frontier city of Marivan), , 7(27), 101-122. magiran.com/p2109284
منیژه احمدی، محمدرضا سلیمی سبحان، ندا دهقانی، مهری جانسوز، اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان). پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 1398؛ 7(27): 101-122. magiran.com/p2109284
Manijeh Ahmadi, Mohammadreza Salimisobhan, Neda Dehghani , Mehri Jansooz, Effects of temporary border frontier in economic and social security in rural areas (Villages in the frontier city of Marivan), , 2019; 7(27): 101-122. magiran.com/p2109284
منیژه احمدی، محمدرضا سلیمی سبحان، ندا دهقانی، مهری جانسوز، "اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان)"، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی 7، شماره 27 (1398): 101-122. magiran.com/p2109284
Manijeh Ahmadi, Mohammadreza Salimisobhan, Neda Dehghani , Mehri Jansooz, "Effects of temporary border frontier in economic and social security in rural areas (Villages in the frontier city of Marivan)", 7, no.27 (2019): 101-122. magiran.com/p2109284
منیژه احمدی، محمدرضا سلیمی سبحان، ندا دهقانی، مهری جانسوز، (1398). 'اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان)'، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7(27)، صص.101-122. magiran.com/p2109284
Manijeh Ahmadi, Mohammadreza Salimisobhan, Neda Dehghani , Mehri Jansooz, (2019). 'Effects of temporary border frontier in economic and social security in rural areas (Villages in the frontier city of Marivan)', , 7(27), pp.101-122. magiran.com/p2109284
منیژه احمدی؛ محمدرضا سلیمی سبحان؛ ندا دهقانی؛ مهری جانسوز. "اثرات بازارچه های مرزی موقت در امنیت اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی مرزنشین (روستاهای مرزنشین شهرستان مریوان)". پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، 7 ،27 ، 1398، 101-122. magiran.com/p2109284
Manijeh Ahmadi; Mohammadreza Salimisobhan; Neda Dehghani ; Mehri Jansooz. "Effects of temporary border frontier in economic and social security in rural areas (Villages in the frontier city of Marivan)", , 7, 27, 2019, 101-122. magiran.com/p2109284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال