ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ زری مقدم، حسن فرامرزی، (1398). پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت باقلا (Vicia faba L) با استفاده از میانگین وزنی مرتب (OWA)، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 24(1)، 1-19. magiran.com/p2109294
Younes Komaki, Ali Rahemi Karizaki, Ali Nakhzari Moghaddam, Hassan Faramarzi, (2020). Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for Faba bean (Vicia faba L.) cultivation by ordered weighted average (OWA), Journal of Spatial Planning, 24(1), 1-19. magiran.com/p2109294
یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ زری مقدم، حسن فرامرزی، پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت باقلا (Vicia faba L) با استفاده از میانگین وزنی مرتب (OWA). فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1398؛ 24(1): 1-19. magiran.com/p2109294
Younes Komaki, Ali Rahemi Karizaki, Ali Nakhzari Moghaddam, Hassan Faramarzi, Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for Faba bean (Vicia faba L.) cultivation by ordered weighted average (OWA), Journal of Spatial Planning, 2020; 24(1): 1-19. magiran.com/p2109294
یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ زری مقدم، حسن فرامرزی، "پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت باقلا (Vicia faba L) با استفاده از میانگین وزنی مرتب (OWA)"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 24، شماره 1 (1398): 1-19. magiran.com/p2109294
Younes Komaki, Ali Rahemi Karizaki, Ali Nakhzari Moghaddam, Hassan Faramarzi, "Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for Faba bean (Vicia faba L.) cultivation by ordered weighted average (OWA)", Journal of Spatial Planning 24, no.1 (2020): 1-19. magiran.com/p2109294
یونس کمکی، علی راحمی کاریزکی، علی نخ زری مقدم، حسن فرامرزی، (1398). 'پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت باقلا (Vicia faba L) با استفاده از میانگین وزنی مرتب (OWA)'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 24(1)، صص.1-19. magiran.com/p2109294
Younes Komaki, Ali Rahemi Karizaki, Ali Nakhzari Moghaddam, Hassan Faramarzi, (2020). 'Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for Faba bean (Vicia faba L.) cultivation by ordered weighted average (OWA)', Journal of Spatial Planning, 24(1), pp.1-19. magiran.com/p2109294
یونس کمکی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ زری مقدم؛ حسن فرامرزی. "پهنه بندی زراعی-بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت باقلا (Vicia faba L) با استفاده از میانگین وزنی مرتب (OWA)". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 24 ،1 ، 1398، 1-19. magiran.com/p2109294
Younes Komaki; Ali Rahemi Karizaki; Ali Nakhzari Moghaddam; Hassan Faramarzi. "Agroecological zoning of agricultural lands in Golestan province for Faba bean (Vicia faba L.) cultivation by ordered weighted average (OWA)", Journal of Spatial Planning, 24, 1, 2020, 1-19. magiran.com/p2109294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال