ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مهناز محمدزاده نصرآبادی، سمیرا افشاری، مسیب بقایی، (1398). تدوین و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از ماتریس TOWS، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 24(1)، 21-47. magiran.com/p2109295
Hossein Shabanali Fami, Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Samira Afshari, Mosayeb Baghaee, (2020). Formulating and analysis of adaptation strategies of farmers to drought conditions in Isfahan province using TOWS matrix, Journal of Spatial Planning, 24(1), 21-47. magiran.com/p2109295
حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مهناز محمدزاده نصرآبادی، سمیرا افشاری، مسیب بقایی، تدوین و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از ماتریس TOWS. فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 1398؛ 24(1): 21-47. magiran.com/p2109295
Hossein Shabanali Fami, Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Samira Afshari, Mosayeb Baghaee, Formulating and analysis of adaptation strategies of farmers to drought conditions in Isfahan province using TOWS matrix, Journal of Spatial Planning, 2020; 24(1): 21-47. magiran.com/p2109295
حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مهناز محمدزاده نصرآبادی، سمیرا افشاری، مسیب بقایی، "تدوین و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از ماتریس TOWS"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا) 24، شماره 1 (1398): 21-47. magiran.com/p2109295
Hossein Shabanali Fami, Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Samira Afshari, Mosayeb Baghaee, "Formulating and analysis of adaptation strategies of farmers to drought conditions in Isfahan province using TOWS matrix", Journal of Spatial Planning 24, no.1 (2020): 21-47. magiran.com/p2109295
حسین شعبانعلی فمی، مسلم سواری، مهسا معتقد، مهناز محمدزاده نصرآبادی، سمیرا افشاری، مسیب بقایی، (1398). 'تدوین و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از ماتریس TOWS'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 24(1)، صص.21-47. magiran.com/p2109295
Hossein Shabanali Fami, Moslem Savari, Mahsa Motaghed, Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi, Samira Afshari, Mosayeb Baghaee, (2020). 'Formulating and analysis of adaptation strategies of farmers to drought conditions in Isfahan province using TOWS matrix', Journal of Spatial Planning, 24(1), pp.21-47. magiran.com/p2109295
حسین شعبانعلی فمی؛ مسلم سواری؛ مهسا معتقد؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ سمیرا افشاری؛ مسیب بقایی. "تدوین و تحلیل راهبردهای سازگاری کشاورزان با شرایط خشکسالی در استان اصفهان با استفاده از ماتریس TOWS". فصلنامه مدرس علوم انسانی (برنامه ریزی و آمایش فضا)، 24 ،1 ، 1398، 21-47. magiran.com/p2109295
Hossein Shabanali Fami; Moslem Savari; Mahsa Motaghed; Mahnaz Mohammadzadeh Nasrabadi; Samira Afshari; Mosayeb Baghaee. "Formulating and analysis of adaptation strategies of farmers to drought conditions in Isfahan province using TOWS matrix", Journal of Spatial Planning, 24, 1, 2020, 21-47. magiran.com/p2109295
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال