ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نریمانی، ستاره جانی، روناک رضائی، (1399). نقش ناگویی هیجانی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(1)، 78-89. magiran.com/p2109424
Mohammad Narimani, Setareh Jani, Roonak Rezaei, (2020). The role of alexithymia and mindfulness in predicting depression and anxiety in women with cancer, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(1), 78-89. magiran.com/p2109424
محمد نریمانی، ستاره جانی، روناک رضائی، نقش ناگویی هیجانی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1399؛ 7(1): 78-89. magiran.com/p2109424
Mohammad Narimani, Setareh Jani, Roonak Rezaei, The role of alexithymia and mindfulness in predicting depression and anxiety in women with cancer, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 2020; 7(1): 78-89. magiran.com/p2109424
محمد نریمانی، ستاره جانی، روناک رضائی، "نقش ناگویی هیجانی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان"، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7، شماره 1 (1399): 78-89. magiran.com/p2109424
Mohammad Narimani, Setareh Jani, Roonak Rezaei, "The role of alexithymia and mindfulness in predicting depression and anxiety in women with cancer", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 7, no.1 (2020): 78-89. magiran.com/p2109424
محمد نریمانی، ستاره جانی، روناک رضائی، (1399). 'نقش ناگویی هیجانی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان'، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(1)، صص.78-89. magiran.com/p2109424
Mohammad Narimani, Setareh Jani, Roonak Rezaei, (2020). 'The role of alexithymia and mindfulness in predicting depression and anxiety in women with cancer', shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(1), pp.78-89. magiran.com/p2109424
محمد نریمانی؛ ستاره جانی؛ روناک رضائی. "نقش ناگویی هیجانی و ذهن آگاهی در پیش بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان". مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7 ،1 ، 1399، 78-89. magiran.com/p2109424
Mohammad Narimani; Setareh Jani; Roonak Rezaei. "The role of alexithymia and mindfulness in predicting depression and anxiety in women with cancer", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7, 1, 2020, 78-89. magiran.com/p2109424
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال