ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه امانی، فاطمه رئیسی، آمنه حاج کرم، روشنک خدابخش پیرکلانی، (1399). پیش بینی مهارت های اجتماعی نوجوانان براساس هوش هیجانی والدین آن ها، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(1)، 141-152. magiran.com/p2109429
Fatemeh Amani, Fatemeh Raiisi, Ameneh Hajkaram, Roshanak Khodabakhsh Pirkalani, (2020). Predicting adolescents social skills based on their parents emotional intelligence, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(1), 141-152. magiran.com/p2109429
فاطمه امانی، فاطمه رئیسی، آمنه حاج کرم، روشنک خدابخش پیرکلانی، پیش بینی مهارت های اجتماعی نوجوانان براساس هوش هیجانی والدین آن ها. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 1399؛ 7(1): 141-152. magiran.com/p2109429
Fatemeh Amani, Fatemeh Raiisi, Ameneh Hajkaram, Roshanak Khodabakhsh Pirkalani, Predicting adolescents social skills based on their parents emotional intelligence, shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 2020; 7(1): 141-152. magiran.com/p2109429
فاطمه امانی، فاطمه رئیسی، آمنه حاج کرم، روشنک خدابخش پیرکلانی، "پیش بینی مهارت های اجتماعی نوجوانان براساس هوش هیجانی والدین آن ها"، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت 7، شماره 1 (1399): 141-152. magiran.com/p2109429
Fatemeh Amani, Fatemeh Raiisi, Ameneh Hajkaram, Roshanak Khodabakhsh Pirkalani, "Predicting adolescents social skills based on their parents emotional intelligence", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry 7, no.1 (2020): 141-152. magiran.com/p2109429
فاطمه امانی، فاطمه رئیسی، آمنه حاج کرم، روشنک خدابخش پیرکلانی، (1399). 'پیش بینی مهارت های اجتماعی نوجوانان براساس هوش هیجانی والدین آن ها'، مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(1)، صص.141-152. magiran.com/p2109429
Fatemeh Amani, Fatemeh Raiisi, Ameneh Hajkaram, Roshanak Khodabakhsh Pirkalani, (2020). 'Predicting adolescents social skills based on their parents emotional intelligence', shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(1), pp.141-152. magiran.com/p2109429
فاطمه امانی؛ فاطمه رئیسی؛ آمنه حاج کرم؛ روشنک خدابخش پیرکلانی. "پیش بینی مهارت های اجتماعی نوجوانان براساس هوش هیجانی والدین آن ها". مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7 ،1 ، 1399، 141-152. magiran.com/p2109429
Fatemeh Amani; Fatemeh Raiisi; Ameneh Hajkaram; Roshanak Khodabakhsh Pirkalani. "Predicting adolescents social skills based on their parents emotional intelligence", shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7, 1, 2020, 141-152. magiran.com/p2109429
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال